Mekling og håndverkertjenester

Begrepet håndverker spenner vidt og bredt mellom mange fagfelt, og omfavner en enorm mengde dyktige arbeidere i hele Norge. Felles for disse dyktige menneskene er at de leverer en tjeneste som profesjonell part til en håpefull forbruker, og selv om det som oftest resulterer i svært fornøyde kunder, hender det også at ting ikke går helt som planlagt.

I denne artikkelen skal vi se litt på hvordan loven stiller seg i forholdet mellom håndverker og kunde, samt hvordan mekling kan være et godt alternativ til domstolene, når det kommer til å finne gode løsninger på uenighetene som oppstår, både underveis og etter at jobben er utført.

«En håndverkertjeneste er en avtale mellom en forbruker og en tjenesteyter i næringsvirksomhet om bestemte typer tjenester. Det kan være tjenester som reparasjon, vedlikehold, ombygging eller lignende. Forholdet mellom forbrukeren og håndverkeren reguleres av lov om håndverkertjenester.»

Aktuelt-7

Når er arbeidet mangelfullt?

Vurderingen av om tjenesten er mangelfull avhenger av hva som er avtalt mellom forbrukeren og håndverkeren. Resultatet av tjenesten skal samsvare med det som er avtalt. Dersom avtalen er lite beskrivende kan det føre til uenighet om hva som faktisk ble sagt eller ment på avtaletidspunktet. I slike saker er det vanskelig å spå utfallet av en eventuell tvist i domstolene på forhånd, ettersom det ofte må omfattende bevisførsel til for å få klarhet i saken og en naturlig forståelse av kontrakten.  

Mulige krav ved mangelfulle håndverkertjenester

Om det foreligger mangler ved arbeidet eller annet mislighold har forbruker flere valg; han eller hun kan holde tilbake betalingen, kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen. Hvis arbeidet er forsinket kan det være grunnlag for å kreve dagmulkt eller eventuelt prisavslag dersom kun deler av arbeidet er utført.
Vi skal nå se litt mer på hvordan de forskjellige alternativene fungerer i praksis.

«Håndverkeren kan selv kreve å foreta rettingen om dette kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren.»

News-Image-Test_OPT

Retting

Håndverkeren kan selv kreve å foreta rettingen om dette kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Utbedringsretten har en sterk posisjon ved eventuelle mangler, og det skal svært mye til for å kunne nekte håndverkeren retting. Hvis håndverker ønsker å rette kan forbrukeren kreve retting innen rimelig tid.

Prisavslag

Dersom mangelen ikke blir rettet kan det kreves prisavslag. Dette skal i utgangspunktet fastsettes til kostnadene ved å få mangelen rettet. Det må da fremskaffes et pristilbud eller kostnadsoverlsag fra en nøytral tredjepart som sier noe om hva det vil koste å få mangelen rettet. Husk at det ofte kan oppstå uenigheter vedrørende hvilken pris som er “riktig”, og som utgangspunkt skal billigste pristilbud legges til grunn. 

Erstatning

Det kan i noen tilfeller kreves erstatning for økonomisk tap forbrukeren har lidd som følge av mangelen. For å kunne kreve erstatning må en rekke vilkår være oppfylt, og selv om man har hatt utgifter i forbindelse med mangelen, er det ikke gitt at håndverker er ansvarlig for å dekke disse.

Heving

Om formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen kan det kreves heving. Terskelen for hva som defineres vesentlig forfeilet er høy. Hva som kan føre til at formålet blir vesentlig forfeilet vil være avhengig av mangelens art og alvorlighetsgrad.

Reklamasjonsfrister

Forbruker må reklamere innen rimelig tid fra mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Man har også en undersøkelsesplikt ved kjøp av håndverkertjenester. Hva som er rimelig tid må vurderes konkret fra sak til sak.

«Vurderingen av om tjenesten er mangelfull avhenger av hva som er avtalt mellom forbrukeren og håndverkeren.»

Som du sikkert ser, er antall mulige utfall svært mange, og tilsvarende uforutsigbare om man ønsker å ta en håndverkertvister til domstolene. Slik sett ser vi at mekling som et alternativ er meget godt egnet for å finne gode og fleksible løsninger som fungerer godt for alle involverte.

Mekling i håndverkertvister er oftest dekket av innbo eller hus forsikringen, sammenlignet med domstolene eller lengre løp med advokater er det et økonomisk og hurtig alternativ for gode løsninger.

Fyll ut skjema nedenfor, eller trykk meld sak øverst på siden, så tar vi kontakt fortløpende for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Kontakt oss

Marius W Vernan

Marius W Vernan

Marius er sertifsert som mekler og er fagansvarlig innen kjøp og eiendom. Han har bakgrunn som advokat fra forsikring og advokatfirma, og har betydelig meklingserfaring. Marius har en praktisk tilnærming, og han navigerer partene godt gjennom komplekse problemer. Han er flink til å hjelpe partene raskt til løsning, samtidig som begge parter blir svært godt ivaretatt.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend er sertifisert mekler og er fagansvarlig for skiftesaker. Han har bakgrunn som både advokat- og dommerfullmektig der han har opparbeidet bred juridisk erfaring. Erlend er en god støttespiller for mennesker i vanskelige situasjoner, og bidrar til å finne gode og bærekraftige løsninger.
HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Helene er en mekler med svært bred og allsidig erfaring. Hun har tidligere hatt en karriere som befal og juridisk rådgiver i forsvaret etterfulgt av en tid som politiadvokat, men kan også vise til bred kunnskap som både norsk og dansk advokat i tradisjonelle advokatkontor. Hun er sertifisert mekler og har en stor entusiasme for de menneskelige aspektene, Helene er en god lytter og støttespiller for mennesker i alle typer konflikter.