Pris og betingelser

Våre tjenester er ofte dekket av forsikring og uten egenandel. Vi har samarbeid med de fleste forsikringsselskaper, og hjelper deg gjerne med å undersøke om saken din kan mekles kostnadsfritt. For saker som ikke er dekket av forsikring, som samlivsbrudd og arv, tilbyr vi en forutsigbar og rimelig fastpris. Se mer nedenfor.

Forsikring

Er saken dekket av forsikring?

Dersom du har en forsikring som dekker skade på hus, hytte, innbo, bil og båt har du som regel krav på å få dekket kostnader til mekling hos oss helt gratis og uten egenandel.

Du kan melde saken din direkte ved å trykke på lenken til forsikringsselskapene vi har samarbeid med nedenfor her. Forsikringsselskapet vil bekrefte dekning og sende saken til oss, og dekker også kostnaden til den andre parten. Husk å huke av for at du ønsker å forsøke mekling når du fyller ut. 

Det er noen tvister som disse forsikringene ikke dekker. Dette gjelder tvister om arbeid og yrke, og arve- og familierettslige tvister.

Har du forsikring i et annet selskap kan vi søke forsikringsdekning for deg, og det er helt uforpliktende.

Har du advokatforsikring i HELP så kan du mekle uten kostnad i alle sakstyper forsikringen dekker.

Har du spørsmål? Send e-post til post@mekle.no eller ring 22 44 41 00.

Frende forsikring

Forsikringskunder av Frende kan få dekket fulle kostnader til en mekling dersom de forsøker dette først. Det er ingen egenandel, og forsikringen dekker kostnaden for begge parter. Hvis saken ikke løses ved mekling er hele rettshjelpsdekningen i behold. Meld saken direkte til Frende eller til oss, så kan vi avklare forsikringsdekningen for deg.

Vil du lese mer om Frende sitt tilbud om mekling på deres hjemmeside kan du klikke her: Frende Forsikring Rettshjelp

Gjensidige
Forsikringskunder av Gjensidige kan få dekket fulle kostnader til en mekling dersom de forsøker dette først. Dette gjelder både bedrifter, sameier/borettslag og privatpersoner. Det er ingen egenandel og forsikringen dekker kostnaden for begge parter. Hvis saken ikke løses ved mekling er hele rettshjelpsdekningen i behold. Meld saken direkte til Gjensidige på lenken nedenfor eller til oss, så kan vi avklare forsikringsdekningen for deg.
Vil du lese mer om Gjensidige sitt tilbud om mekling på deres hjemmeside kan du klikke her: Rettshjelp Gjensidige
Help FORSIKRING

Alle som har forsikring hos HELP kan få dekket all kostnad knyttet til meklingsmøte, så lenge saken deres er dekket av forsikring. Det er ingen egenandel, og forsikringen dekker kostnaden for begge parter. Kontakt HELP for mer informasjon om tilbudet. Deres rådgiver vil sende saken videre til MEKLE.

Vil du lese mer om HELP sitt tilbud om mekling på deres hjemmeside kan du klikke her:  HELP tilbyr mekling

Storebrand

Forsikringskunder av Storebrand kan få dekket fulle kostnader til en mekling dersom de forsøker dette først. Det er ingen egenandel og forsikringen dekker kostnaden for begge parter. Hvis saken ikke løses ved mekling er hele rettshjelpsdekningen i behold. Meld saken enten direkte til Storebrand eller til oss, så vil vi avklare forsikringsdekningen.

Vil du lese mer om Storebrand sitt tilbud om mekling på deres hjemmeher: Rettshjelp – Storebrandside kan du klikke

 

TRYG FORSIKRING

Forsikringskunder av Tryg  kan få dekket fulle kostnader til en mekling dersom de forsøker dette først. Det er ingen egenandel og forsikringen dekker kostnaden for begge parter. Hvis saken ikke løses ved mekling er hele rettshjelpsdekningen i behold. Meld saken til oss, så skal vi avklare forsikringsdekningen!

Vil du lese mer om Tryg sitt tilbud om mekling på deres hjemmeside kan du klikke her: Rettshjelp Tryg

ENTER FORSIKRING

MEKLE har avtale med Enter forsikring. Alle som har rettshjelpsforsikring kan få dekket fulle kostnader til en mekling dersom de forsøker dette først. Det er ingen egenandel og forsikringen dekker kostnaden for begge parter. Hvis saken ikke løses ved mekling er hele rettshjelpsdekningen i behold. Meld saken til oss, så skal vi avklare forsikringsdekningen!

Pris

Standard meklingsprosess

En vanlig meklingsprosess koster  kr 9500,- (ink mva) per part.

Dette gjelder alle sakstyper som ikke er nevnt spesielt, slik som samlivsbrudd, barnesaker, arbeidstvister, kommersielle tvister, eiendomssaker, med mer.

Hva er inkludert?

Prisen inkluderer forberedelser, individuelle samtaler med partene og mekler, dokumentgjennomgang, ett meklingsmøte og avtaleskriving.

Bil og motor

Mekling i bilsaker er som regel helt kostnadsfritt. I alle bilforsikringer ligger en rett til å få dekket kostnad til rettshjelp. Mekling er en rettshjelp som forsikringene vil dekke. Det betyr at vi kan søke om å få kostnaden dekket av ditt forsikringsselskap. Saker som gjelder reklamasjon på bil og andre motorkjøretøy koster kr 7 500 (ink mva) per part. Dette inkluderer forberedelser, individuelle samtaler med partene og mekler, dokumentgjennomgang, inntil 3 timers meklingsmøte og avtaleskriving.

Arveoppgjør

MEKLE tilbyr fastpris for arvemekler, som inkluderer to møter, tilgang for alle i felles ressursmappe, maler for arveoppgjør og bistand til å skrive en endelig skifteavtale og utregning av oppgjør.

Pris for hjelp til arveoppgjør er kr 8 500 ink. mva. per arving.

Les mer om hjelp til arveoppgjør: Klikk her

Prosjektmekling Bygg og anlegg

MEKLE tilbyr prosjektmekling som en integrert del av byggeprosessen. Det holdes innledende møte, statusmøter og sluttmøte. Ved behov settes det opp ekstra meklingsmøter hvis større uenigheter oppstår. Slik forebygges store konflikter og kompliserte sluttoppgjør. Pris tilpasses prosjektes størrelse, og starter på kr 20 000 per part.

Dersom partene ønsker mekling av en konkret tvist uten at det er gjennomført prosjektintegrert mekling gjelder standard satser.

Om betaling

Hvem dekker kostnaden?

Som utgangspunkt dekker hver part sin halvdel av kostnaden. Ofte velger den som melder inn saken likevel å dekke kostnaden for begge parter, for å øke sannsynligheten for at meklingstilbudet blir akseptert. Hvis partene blir enige om en avtale, kan de avtale at kostnaden skal fordeles likt.

Gjelder din sak kjøp og salg vil saken ofte være dekket via forsikring, for eksempel innboforsikringen din. Vi har samarbeid med blant annet Help, Gjensidige, Frende og Storebrand. Trykk «meld sak», så undersøker vi dette for deg.

Kan jeg betale med Vipps?

Ja, du vil motta faktura med lenke for vipps-betaling eller motta betalingsforespørsel direkte til din telefon.

Hva om en part trekker seg?

Det er helt uforpliktende å registrere sak og det påløper ingen kostnader før alle parter har bekreftet at de ønsker å delta på mekling. Det er mulig å trekke seg helt frem til 48 timer før meklingsmøte uten at det påløper noen kostnad.

Generelle spørsmål

Må jeg få med motpart?

Hvis du ønsker å forsøke mekling, tar vi kontakt med din motpart for deg. Vår erfaring er at de fleste er positive når de får et tilbud om å løse saken ved mekling. Du blir holdt oppdatert og får beskjed så snart vi har vi har fått avklart at begge ønsker å forsøke finne en løsning i saken.

Hva er mekling?

Mekling er et alternativ til rettslig prosess. Ved hjelp av en nøytral og uavhengig mekler, får partene hjelp til å finne en løsning begge kan godta. Mekling er frivillig og partene kan når som helst trekke seg fra forhandlingene. Det du forteller under en mekling kan ikke bli brukt mot deg i en rettssak. Dette gjør at det er helt trygt å forhandle om mulige løsninger.

Hva er alternativet til Mekling?

Alternativet til mekling er ofte at det blir en rettslig prosess. Partene vil som regel engasjere hver sine advokater. Først vil advokaten gi en juridisk vurdering av saken, og så skrive et brev til motpart. Fordi det meste tradisjonelt gjøres skriftlig, tar det ofte lang tid å avklare saken. Blir man ikke enige, må man bringe saken inn for domstol eller forliksråd for å få en dom.

Trenger jeg advokat?

Nei. De fleste gjennomfører mekling uten advokat. Vi gir god informasjon og veiledning ved hvert skritt. Ved mekling er hensikten å finne frem til en løsning som begge kan akseptere, og det er derfor partene selv som skal være i sentrum. Dersom advokat deltar ved mekling, skal advokaten ha tilbaketrukket rolle.

Hvor mye tid kan jeg spare?

Vi tilbyr normalt meklingsmøte innen 14 dager fra begge har bekreftet at de ønsker å mekle. Vi setter av nok tid til at parter som kommer til enighet kan skrive en avtale som signeres med Bank-ID. Ved en tradisjonell rettslig prosess, vil det meste av dialogen skje skriftlig. Det kan ta flere uker mellom hvert brev. Dersom saken bringes inn for domstolen er det ofte ventetid på et halvt år. Fra rettssaken er ferdig, vil det ta rundt 4 uker å få en dom tilsendt. Deretter er det 30 dagers ankefrist. Hvis saken ankes, kan det beregnes rundt ett år å få saken endelig avgjort.

Mekling eller forliksrådet?

Utenrettslig mekling hos MEKLE erstatter forliksrådsbehandling, og det er flere gode grunner til å velge utenrettslig mekling istedenfor forliksrådet. Mekling hos oss gjennomføres digitalt, og partene slipper derfor reiseveien til og fra forliksrådet. MEKLE er heller ikke avhengig av lange brev eller omfattende dokumentasjon for å bistå i saken, og meklingsmøte avholdes innen 14 dager fra begge parter har avtalt mekling. Alle våre meklere er sertifiserte, og partene beholder kontroll over resultatet. Dersom partene ikke enes i meklingen kan saken bringes direkte inn for tingretten.

Sikkerhet

Er meklerne sertifiserte?

Alle våre meklere er sertifisert av Advokatforeningen eller gjennom internasjonale sertifiseringsordninger. De fleste meklere er advokater eller jurister, men mekler kan også ha en annen yrkesbakgrunn som psykolog eller ingeniør. Vi velger den mekleren som har relevant fagbakgrunn for å løse din sak.

Opprettholder dere personvern?

For å gjennomføre en mekling og oppfylle oppdraget mellom partene og MEKLE er det nødvendig å behandle personopplysninger, herunder også såkalt særlige kategorier personopplysninger, om det er nødvendig. Dette gjøres i samsvar med personopplysningsloven og øvrig gjeldende regelverk. Tredjeparter vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre tjenesten, for eksempel offentlige organer.

Kunden har rett til innsyn i egne personopplysninger. Kunden kan også be om å få personopplysningene korrigert med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning. Videre kan kunden be om at behandlingen av personopplysningene begrenses, samt motsette seg visse former for behandling i samsvar med gjeldende lovgivning.

Er MEKLE trygt?

Mekling er underlagt regler om bevisforbud etter tvistelovens § 7-3 sjette ledd, jf § 8-6. Det innebærer at partene ikke kan forklare seg for domstolen om det som kommer frem under meklingen. Mekleren er også underlagt taushetsplikt, og mekleren kan ikke videreformidle informasjon til den andre parten uten ditt uttrykkelige samtykke.


Mekling er derfor en trygg arena hvor hele prosessen er konfidensiell.

Har dere taushetsplikt?

Mekleren har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter, og plikter også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten. Med mindre noe annet er avtalt, har mekler adgang til å dele relevante opplysninger med ansatte i MEKLE, så langt det er nødvendig, som for eksempel til kundeservice og administrasjon. Øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som meklerne. Alle medarbeidere og support-funksjoner bruker tilgangsstyrt plattform med to-trinns autentisering.

Det løser seg

Kontakt oss

Kontakt oss