Slik fungerer det

Vi gjør konfliktløsning tilgjengelig for alle. Mekle er en digital tjeneste som enkelt hjelper dere med å finne en løsning på deres uenigheter.

01. Meld Sak

Det eneste du trenger å gjøre er å melde inn saken din ved å fylle ut et digitalt skjema. Her beskriver du din situasjon og sender inn. Deretter vil vi kontakte din motpart.

Aktuelt-6

Kom i gang

02. Forberedelser

Vi samler inn relevant informasjon fra begge parter og går grundig gjennom alle dokumenter før meklingsmøte. For å opprettholde full nøytralitet får mekleren saken først når begge parter har fortalt sin historie.

Cecilie alt 2

Cecilie Madsen, Leder kundereisen

03. Meklingsmøte

Du møter opp digitalt til avtalt tid. Det vil være både felles og individuelle samtaler. Mekler bidrar med å analysere ulike alternativer og søker frem en løsning. Når partene er enige, går mekler gjennom avtalen med begge to, før den signeres. Du trenger aldri å møte noen fysisk.

Mekle er en heldigital tjeneste

04. Signering

Mekler skriver en avtale basert på det dere sammen ble enige om. Avtalen signeres med BankID og når begge har signert kan du endelig bli ferdig med saken.

04 Signering

Saker som ofte mekles

Barn og foreldre

I saker om barn og foreldresamarbeid vil meklerne hos oss enten ha barnefaglig kompetanse og/eller ha spesifikk juridisk fagkompetanse. I de fleste saker vil det være mekler med barnefaglig kompetanse som gjennomfører meklingsmøtene, mens den juridisk kyndige mekleren bistår i forbindelse med avtaleutforming og dersom det ellers er behov for juridisk kompetanse inn i sakene. Denne skreddersydde løsningen i hjelper foreldrene med å finne løsninger som er tilpasset barna og deres situasjon.

Vi har vært hos familievernkontoret, eller får fortsatt hjelp der, hva gjelder for oss?
Alle foreldre som har barn under 16 år må stille til obligatorisk mekling ved sitt familievernkontor. En del foreldre opplever at mekling ved familievernkontoret ikke fører til gode løsninger i sin sak. Det kan være ulike grunner til dette. Hos MEKLE har vi både en kompetent sammensatt gruppe meklere og gjennomfører meklingen på en måte som oftest fører til løsning. Meklingen gjennomføres i både fellesmøter og særmøter slik at begge parter får kommet til orde og uttrykt hva som er viktig for dem.

Mekler passer samtidig på at hensynet til barnas beste ivaretas. Det gjennomføres også samtaler med barna der det er krav om det. Dersom dere har en pågående prosess hos familievernkontoret, anbefaler vi at denne avsluttes før mekling hos oss starter opp. Etter første gjennomførte møte hos familievernkontoret, kan vi tilby samme, og for mange bedre, muligheter for løsning enn ved familievernkontoret.

 

 

Samlivsbrudd

Samlivsbrudd kan føre til ulike tapsopplevelser, bekymring for barna, bosted, økonomi og tap av nettverk.. Eiendeler må fordeles, noen må flytte, og økonomien blir dårligere. Dette kan føre til store konflikter der partene har vanskelig for å snakke sammen. Hos MEKLE håndterer vi en rekke samlivsbrudd og skiftesaker, og tilrettelegger for at det kan skapes en dialog partene seg imellom med en nøytral og kompetent tredjepart tilstede.
Les gjerne mer om mekling i samlivsbrudd her.

LES MER

Arveoppgjør

Et arveoppgjør kan defineres som den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt den avdøde etterlater seg. Dette inkluderer håndtering og fordeling av avdødes formue, gjeld, forpliktelser og rettigheter. Etter dødsfallet kan det oppstå spørsmål om hvordan skiftet skal foretas. Med skifte menes oppgjør og fordeling av et bo. Dersom arvingene ikke kan enes gjennom et privat skifte, må det åpnes offentlig skifte. Det vil da oppnevnes en bostyrer, gjerne advokat, som bestemmer hvordan oppgjøret skal foretas. Gjennom mekling kan familierelasjonene ivaretas, og det kan fokuseres på arvingenes interesser og ikke utelukkende rettslig posisjon. Les gjerne mer om mekling i arveoppgjør her.

LES MER

Nabosaker

Gjennom livet vil mange oppleve å ha en uenighet med en nabo. Hos oss får du en velegnet arena for å løse uenigheter med naboen, både om du står i uenigheten alene, eller om dere er flere naboer med samme problem. Slike problemer kan dreie seg om hekker og trær, adkomst, støy eller annen sjenerende adferd. Gjennom mekling vil alle parter få mulighet til å uttrykke sine tanker om saken, både direkte til naboen, eller i fortrolighet til mekler i særmøte. På denne måten bidrar mekling til dialog og muligheter for å finne løsninger som er nyttig også for den fremtidige relasjonen man skal ha til naboen.

Eiendom

Kjøp av bolig er ofte den største investeringen nordmenn foretar seg i livet. Etter overtakelse av boligen kan det imidlertid dukke opp forhold som, av ulike årsaker, ikke var kjent da bud ble lagt inn. Hvem har da ansvaret? Avhendingsloven legger opp til en skjønnsmessig av hva som utgjør en rettslig mangel, og det er ofte store sprik i de fagkyndiges vurdering av årsaken til feilen, omfanget og utbedringskostnadene. Ofte må det settes av flere dager til hovedforhandling, med befaring, partsforklaringer og bevisgjennomgang. Fra 1. januar 2022 trådte også ny avhendingslov i kraft, og det er usikkert hvordan domstolene vil praktisere de nye kravene. Gjennom mekling kan kostnadene holdes nede, og det kan utarbeides en felles takstrapport partene enes om.

 

Byggekontrakter

Det er en rekke uforutsette hendelser som kan oppstå fra oppstart av et byggeprosjekt og til overlevering. Det kan ofte dukke opp spørsmål som ikke er regulert nærmere i kontrakten, eller det er uenigheter knyttet til tolkningen av byggekontrakten. Ofte kan tvisten skape en domino-effekt hvor også tredjeparter lider et økonomisk tap, og et senere sluttoppgjør kan bli en komplisert prosess. Uenigheter i byggesaker kan også føre til full stans i prosjektet, og erstatningskravene – på begge sider – bare vokser. Ved å benytte seg av mekling underveis og i etterkant av byggesaker kan tvistesummene holdes nede, konfliktnivået dempes og relasjoner ivaretas. Hos MEKLE har vi både jurister med eiendomsrettslig erfaring og ingeniører som meklere. Ved tekniske spørsmål eller uenigheter er det i tillegg mulig å engasjere en ekstern fagkyndig til å delta i meklingen.

 

Arbeidstvister

Det kan oppstå en rekke ulike tvister og uenigheter i arbeidslivet, enten det er knyttet til arbeidskontrakten, krav om lønn/overtid eller uenighet om gyldigheten av en oppsigelse. I oppsigelsessaker legger arbeidsmiljøloven opp til et obligatorisk forhandlingsmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men som oftest gjennomføres disse møtene uten en nøytral tredjepart til stede for å bistå i forhandlingene. Dersom det ikke oppnås enighet må arbeidstaker ta ut stevning, noe som både er tidkrevende, risikofylt og svært kostbart. I tvister om gyldigheten av en oppsigelse har arbeidstaker rett til å fortsette i stillingen til det foreligger en rettskraftig dom. Det er derfor i både arbeidsgiver og arbeidstakers interesse å løse tvisten på et tidlig stadie.

 

Kontrakter

I Norge gjelder et prinsipp om at avtaler skal holdes, og muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Hva skjer likevel når man er uenige om innholdet i en avtale? Kontrakter kan inneholde ord og uttrykk som partene ved avtaleinngåelse anså som uproblematisk, men som kan gi grobunn for tvist og konflikt. Dersom partene ikke enes om en løsning må tvisten avklares i rettssystemet, hvor det gjerne må omfattende bevisførsel til for å klargjøre hva en naturlig forståelse av kontrakten er. Dette inviterer til en svært skjønnsmessig vurdering, og det er ofte høy økonomisk risiko forbundet med å få prøvd saken i retten. Gjennom mekling kan partene finne en god, overordnet løsning, hvor det også kan mekles om flere sider ved kontrakten. Mekling kan også være konfliktdempende, og bidra til å bevare relasjonen og sikre gjennomføringen av verdien som ligger i kontrakten.

 

Reklamasjoner på kjøp

Enten du har kjøpt en ny eller brukt vare kan det oppstå uenigheter om varens egenskaper. Ofte kan diskusjonen knytte seg til om varen er mangelfull, og i så fall hva som skal til for å gjenopprette balansen i avtaleforholdet. Gjennom mekling hos MEKLE kan partenes interesser kartlegges i et bredere perspektiv, og løsningsforslagene kan utforskes i langt større grad enn det som kan kreves i en rettslig prosess.

Erstatning

Krav om erstatning kan ofte bli kompliserte. Det stilles strenge krav til dokumentasjon av det økonomiske tapet, årsaken til tapet og en klar sammenheng mellom tapet og handlingen til den påståtte ansvarlige. Ofte knytter erstatningssaker seg til å påvise skyld hos en av partene. Mekling kan derfor være svært godt egnet til å løse opp i erstatningstvister. Et forlik kan oppnås uten at partene må bruke mye tid og penger på dokumentasjon, og avtalen trenger ikke påvise skyld. På den måten slipper partene en offentlig prosess hvor gjerne skyldspørsmålet står sentralt.

Kommersielle tvister

Mellom forretningspartnere eller innad i et selskap kan det oppstå uenigheter som er viktig å få løst. Det kan gjelde uenighet om leveranser, aksjonæravtaler, IP- rettigheter eller styreansvar. Det er ofte viktig å løse saken på en måte som ivaretar relasjonen mellom partene, slik at et godt videre samarbeid er mulig. Ved mekling vil man forsøke å finne smidige løsninger alle er fornøyd med og øke forståelsen for hverandres synspunkter.

Småkrav

Småkrav er uenigheter eller konflikter der det er snakk om et mindre pengebeløp eller saken ellers er liten i omfang. Mekling hos oss er spesielt egnet i småkravsaker. Ved mindre saker kan det være vanskelig å komme til en løsning fordi saken eller beløpet det er snakk om ofte ikke står i forhold til hva det koster å få kravet sitt oppfylt. Vi kan tilby mekling både gjennom digitale videomøter eller gjennom det vi kaller telefonmekling, altså at mekling kun vil foregå over telefonen. Det er dere og mekler som sammen bestemmer hva som er best egnet i deres sak.

Det løser seg

Kontakt oss

Kontakt oss