Alternativet til mekling – hvordan foregår en rettssak?

Alternativet til å løse en sak gjennom mekling er at kravet må forfølges på andre måter, typisk gjennom en rettssak. Dette vil i første omgang skje i forliksrådet eller ved tingretten, og resultatet blir en rettskraftig dom med et bestemt resultat. Veien til en rettskraftig dom er lang og krevende, og i mange tilfeller er det av stor verdi i å bli ferdig med saken. Behandling av en sak i tingretten er ukjent terreng for mange. 

I denne artikkelen finner du informasjon om de enkelte stegene i en rettslig prosess. Du finner også en beskrivelse av de vanligste risikomomentene en domstolsbehandling innebærer. 

Er du usikker på om mekling er noe for deg, anbefaler vi å lese videre. Ved å gjøre undersøkelser og sette seg inn i alternativene på forhånd står du uansett bedre rustet til å vurdere hva som passer deg og din sak best. 

Innledende fase

Før det reises sak for domstolene, har partene en plikt til å undersøke om det er mulig å løse saken mellom seg uten å involvere domstolsapparatet. Mekling vil være en ypperlig måte å forsøke å komme til en løsning i saken før dere involverer domstolene. Dersom dere ikke kommer til en slik løsning, vil dere måtte følge det løpet som forklares nedenfor her.

Å gjennomføre en prosess i domstolene krever inngående kunnskap om hvilke regler som gjelder, og det vil som oftest være nødvendig å engasjere en advokat til å bistå deg. Det første steget vil derfor være å undersøke hvilke advokater som har kompetanse innenfor det din sak omhandler. Når du har funnet en egnet advokat må oppdragsavtale signeres, og det må avklares at advokaten ikke har noen interessekonflikter i saken.

En advokat vil i gjennomsnitt ta mellom kr 1700 – 2300 pr time. I snitt beregner vi at hver part i en sak bruker om lag kr 80 000 pr sak. Til sammenligning koster en hel prosess hos MEKLE totalt om lag kr 10 000 pr part.  

Etter at du har valgt advokat og det formelle er på plass, kan arbeidet med saken starte. For at advokaten skal kunne bistå på best mulig måte, må det settes av tid til en gjennomgang av saken, og du må fremskaffe alt av dokumenter som kan være relevante for saken. Har det vært muntlig korrespondanse mellom deg og motparten bør det settes av tid til å forklare dette, slik at advokaten er orientert om hva som har skjedd tidligere i saken. På samme måte må dere også arbeide med dem som eventuelt skal være vitner i saken. Hvilke vitner dere ønsker å føre, og hva de vil forklare seg om må avklares nøye i forkant av en rettssak.  

Når du har forklart og gjennomgått saken med din advokat, må advokaten utarbeide et brev til motparten hvor det varsles om at søksmål er aktuelt. Det kan ikke tas ut stevning før motparten er gitt anledning til å uttale seg, og fristen for å gi en tilbakemelding bør være minst to uker.

-Hvis vi ikke hadde meklet ville alternativet vært en rettslig prosess og advokater ville blitt involvert. Forholdet oss imellom ville forverret seg hvis vi måtte gjennomført en slik prosess, og jeg er glad for at vi gjennomførte en utenrettslig mekling.
VEKT_16x9_gjennomsiktig

Utarbeidelse av stevning

Dersom motparten er uenig i det varslede kravet, må du ta ut stevning for tingretten. Saken går vanligvis for den tingretten som ligger nærmest motpartens adresse, og det må derfor påregnes reisevei for deg dersom dere ikke tilhører samme tingrett. 

I stevningen må det komme frem hvilke bevis og vitner du ønsker å føre. Som utgangspunkt er det den som reiser et krav som har bevisbyrden. Bevisbyrde betyr at du må kunne overbevise dommeren med en sannsynlighetsovervekt på mer enn 50 % for å vinne frem med kravet. Bevis i en rettssak er enten dokumenter eller vitneforklaringer. Er det for eksempel tale om et erstatningskrav, eller krav om prisavslag, bør det engasjeres en nøytral tredjepart med kunnskap på feltet til å anslå erstatningskravet eller utbedringskostnadene. Det er den som fremmer kravet som selv må stå for kostnadene knyttet til slik dokumentasjon. 

Etter at stevning er utarbeidet, vil domstolen orientere motparten om at det er tatt ut søksmål i saken, og gi motparten en frist til å komme med et tilsvar. Denne tilsvarsfristen er normalt én måned. 

Før hovedforhandling

Etter at motparten har kommet med sitt tilsvar, vil dommeren kontakte advokatene for å planlegge saken nærmere, og sette av tid for hovedforhandling. Hvor lang tid det vil ta før saken kan behandles, avhenger av den aktuelle tingretten sin kapasitet, men det bør uansett påregnes seks måneder. De fleste tingretter har til enhver tid mange saker berammet flere måneder fremover i tid. 

I forkant av hovedforhandlingen må saken forberedes enda mer. Vitnene må kontaktes på nytt for å gjennomgå hvilke spørsmål som skal stilles, og partene må også forberede sine egne forklaringer nøye. Det må også sendes inn en fremdriftsplan for rettssaken og et sluttinnlegg til domstolen som oppsummerer hva hver part i saken krever. Disse tidkrevende prosessene må du påregne dersom du tar ut søksmål for domstolene. Selv om du har engasjert en advokat til å føre saken for deg, vil forberedelsene kreve en tett involvering.

Under hovedforhandling

Etter at stevning er sendt inn, tilsvar er inngitt og planleggingen er gjennomført, avholdes hovedforhandlingen i tingretten. Hvor lenge rettsmøtet pågår avhenger av hvor omfattende sak det er tale om, men det må påregnes minst én dag, ofte mer. Partene må ta fri slik at de kan delta i rettsmøtet fysisk. 

Under hovedforhandlingen må begge parter forklare seg gjennom det som kalles partsforklaring. Under partsforklaringene kan begge advokatene og dommeren stille spørsmål til parten. Det er straffbart å forklare seg uriktig, og for mange kan det å avholde en partsforklaring være en ubehagelig opplevelse. Selv om dere har brukt tid på å gjennomgå partsforklaringen i forkant, kan det dukke opp vanskelige spørsmål fra enten motpartens advokat eller dommeren. Etter at begge partene har forklart seg, vil eventuelle vitner være de neste til å forklare seg. Begge advokatene og dommeren kan også stille spørsmål til vitnene. Det er derfor viktig å forberede vitneforklaringene godt, slik at man i så stor grad som mulig kan forutse hva vitnene vil forklare seg om og si i anledning saken.

Etter at hovedforhandlingen er avsluttet må dommeren vurdere saken og skrive dom. Dommeren har fire ukers frist på seg til å skrive dommen. I mer komplekse saker kan det ta lengre tid før dommen faller.

Prosessrisiko 

Hva som blir resultatet av en rettssak er ofte usikkert. Noen av grunnene til dette er reglene om bevisbyrde og det som kalles bevisumiddelbarhetsprisnippet. Dette prinsippet går ut på at bevisene i saken må legges frem “umiddelbart” for dommeren i rettssalen. Dommeren kan for eksempel ikke vurdere saken gjennom media eller på annen måte enn det som fremkommer under selv rettssaken. Det øyeblikksbildet som dannes av partene, vitnene og andre bevis blir styrende for dommerens bevisvurdering i saken. Hva som blir sagt av parter eller vitner på spørsmål fra advokatene og dommeren er vanskelig å forutse på forhånd. Juss er heller ingen eksakt vitenskap, og mange av avgjørelsene som treffes er avsagt under tvil.

string

Etter hovedforhandling

Når dommen faller, vil det komme frem hvem som har vunnet og hvem som har tapt saken. Dersom det er langt ned mange påstander, kan dommeren ha gitt begge parter medhold i noen påstander hver. Den som har tapt får vanligvis to uker på seg til å betale dersom kravet er et pengebeløp. Dersom du taper en sak vil du, med noen unntak, bli dømt til å betale alle kostnadene motparten har hatt i saken. 

Gjennomsnittlig var sakskostnadene for en rettsprosess i 2017 kr 378 000. Dette tallet er økende. 

Dommen er likevel ikke rettskraftig før én måned etter at den ble sendt ut. Innenfor denne perioden kan saken ankes videre. Fristen på én måned løper ikke i ferier, og dersom dom foreligger før sommerferien kan derfor ankefristen bli lang. 

Dersom en av partene ønsker å anke dommen videre, vil prosessen starte på nytt i lagmannsretten. De fleste lagmannsrettene i Norge har lengre venteliste på å få behandlet sakene enn tingrettene. Dersom en sak blir anket, må man derfor regne med at det vil ta flere år før et endelig resultat i saken foreligger.

Hvorfor velge mekling?

Mekling er et rimelig, profesjonelt og skånsomt alternativ til en rettslig prosess. Ved mekling vil du få et meklingsmøte raskt, i snitt i løpet av 14 dager etter at begge parter har takket ja til mekling. Mekling innebærer at begge parter får uttrykt sitt syn på saken og er med på å påvirke hva løsningen skal bli sammen med en nøytral tredjepart – mekleren. Mekleren jobber for å finne fleksible løsninger som begge parter kan leve med, og som også kan være med på å bevare en god relasjon fremover i tid. Målet for et meklingsmøte er å komme til enighet samme dag. I enkelte saker kan det ta noe mer tid før den endelige løsningen er på plass.
Marius W Vernan

Marius W Vernan

Marius er sertifsert som mekler og er fagansvarlig innen kjøp og eiendom. Han har bakgrunn som advokat fra forsikring og advokatfirma, og har betydelig meklingserfaring. Marius har en praktisk tilnærming, og han navigerer partene godt gjennom komplekse problemer. Han er flink til å hjelpe partene raskt til løsning, samtidig som begge parter blir svært godt ivaretatt.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend er sertifisert mekler og er fagansvarlig for skiftesaker. Han har bakgrunn som både advokat- og dommerfullmektig der han har opparbeidet bred juridisk erfaring. Erlend er en god støttespiller for mennesker i vanskelige situasjoner, og bidrar til å finne gode og bærekraftige løsninger.
HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Helene er en mekler med svært bred og allsidig erfaring. Hun har tidligere hatt en karriere som befal og juridisk rådgiver i forsvaret etterfulgt av en tid som politiadvokat, men kan også vise til bred kunnskap som både norsk og dansk advokat i tradisjonelle advokatkontor. Hun er sertifisert mekler og har en stor entusiasme for de menneskelige aspektene, Helene er en god lytter og støttespiller for mennesker i alle typer konflikter.
Kontakt oss

Kontakt oss