Etiske retningslinjer

1. Innledning

Mekling AS (Mekle) er tilbyder av utenrettslig mekling etter tvisteloven kapittel 7. Mekle er en digital meklingstjeneste som løser konflikter for privatpersoner og virksomheter ved hjelp av en nøytral og kompetent mekler. Gjennom mekling får partene hjelp til å finne en løsning som for dem er tilfredsstillende. Begge sider skal bli likeverdig behandlet og ivaretatt. Mekle forplikter seg til å følge reglene fastsatt i tvisteloven og øvrige regelverk, og har i tillegg fastsatt egne etiske retningslinjer for håndtering av meklingsoppdrag.

2. Frivillig

Mekling er frivillig og skal bare gjennomføres dersom partene selv har akseptert å delta. Partene kan når som helst trekke seg fra meklingen uten å oppgi grunn. Det man forhandler om under mekling er ikke bindende for noen av partene før man er helt enige om en avtale som signeres. Mekler skal alltid opplyse partene om at meklingen er frivillig.

3. Nøytral tredjepart

Mekling er en prosess hvor forhandlinger mellom parter ledes av en nøytral og upartisk mekler. Mekler skal ikke ha noen forutgående relasjon til noen av partene eller saken som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet i saken. Mekler skal alltid vurdere egen habilitet og spørre partene om de har noen innsigelser. Mekler må gjennomføre meklingsoppdraget på en slik måte at nøytraliteten ivaretas. En mekler kan ikke påta seg rådgivningsoppdrag om saken for noen av partene etter endt mekling.

4. Upartisk prosess

Mekle er bindeleddet mellom partene og skal opptre nøytralt og ivareta begge parter. Dette ivaretas blant annet ved at mekler først oppnevnes etter at begge parter har fått mulighet til å opplyse sitt syn på saken. Saksopplysninger innhentes og deles på en måte som gir begge parter lik mulighet til å gi informasjon. Mekler skal lede prosessen uten å ta stilling til konflikten eller ta parti med noen av partene, og tilstrebe at prosessen bidrar til å utjevne maktbalansen mellom partene.

5. Selvbestemmelse

Mekler skal virke for en minnelig løsning og støtter partene i å utvikle egne løsningsforslag. Mekler bidrar til å avklare mulige løsninger og klargjøre konsekvensene ved at saken ikke løses. Meklers metodikk er først og fremst å ta utgangspunkt i partenes underliggende interesser og behov, men om det ansees hensiktsmessig kan mekler påpeke styrker og svakheter ved partenes argumentasjon. Ved mekling er det partene selv som bestemmer resultatet. Mekler skal nedfelle i avtalen hva partene er enige om. Når enighet er oppnådd skal Mekler bidra til at partene har tenkt godt gjennom hvordan avtalen skal gjennomføres, og konsekvenser ved et eventuelt avtalebrudd. I saker som gjelder barn, skal mekler påse at barnets rettigheter er ivaretatt etter barneloven, og ikke medvirke til en avtale i strid med barnets beste.

5. Konfidensielt

Alle henvendelser til Mekle bevares konfidensielt. Mekler har en lovpålagt taushetsplikt, som og omfatter øvrige medarbeidere som kundesenter og administrasjon. Taushetsplikten gjelder også overfor partene under meklingen under særmøter hvor mekler kan motta fortrolig informasjon som ikke skal videreformidles. Mekler kan ikke føres som vitne ved en eventuell rettssak, med unntak av at mekler kan uttale seg om forståelsen av en eventuell avtale som er inngått ved mekling. Mekler skal utstede en protokoll i samsvar med tvistelovens regler. Med mindre noe annet er avtalt har mekler adgang til å dele relevante opplysninger med ansatte i MEKLE, så langt det er nødvendig, som for eksempel til kundeservice og administrasjon. Øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som meklerne.

6. Kompetent

Mekler som oppnevnes skal både ha relevant faglig bakgrunn for hva saken gjelder (som juridisk, psykologfaglig) og være sertifisert som mekler gjennom et akkreditert program. Mekler skal sørge for å holde kunnskapen ajour gjennom praksis og etterutdanning.

7. Trygt

Mekler skal alltid opptre som en stødig og trygg aktør i møte med partene. Prosessen som ledes skal være godt kommunisert og skape gode og forutsigbare rammer for partene. Systemer som brukes følger strenge sikkerhetskrav. Alle medarbeidere og supportfunksjoner bruker tilgangsstyrt plattform med to-trinns autentisering.

8. Åpent

Mekle er et tilbud for alle uavhengig av bakgrunn. Mekler skal sørge for at begge parter blir hørt og styre prosessen på en måte som gjør partene mest mulig likeverdige gjennom prosessen. Ved spesielle behov for tilrettelegging skal prosessen så vidt mulig tilpasses.

9. Vennlig

Parter som henvender seg til Mekle skal alltid møtes med vennlighet, verdighet og respekt. Ved mekling settes mennesket i sentrum, og hensynet til at partene skal kunne ivareta en relasjon videre skal vektlegges gjennom prosessen. Mekler skal aktivt lytte til hva partene forteller, og anerkjenne partenes opplevelse av situasjonen og behov.

10. Avslutning av oppdraget

Mekler skal avslutte oppdraget dersom videre mekling ikke ansees hensiktsmessig. Mekler bør likevel være varsom med å avslutte oppdraget dersom partene selv ønsker å fortsette forhandlingen.

Mekler kan alltid avslutte oppdraget dersom det kommer frem informasjon som gjør at det vil stride mot redelighet og god tro å fortsette forhandlingen uten at begge parter er kjent med opplysningene. Det samme gjelder dersom det vil stride mot redelighet og god tro overfor en berørt tredjepart. Mekler plikter da å gi en advarsel om dette til parten som tilbakeholder informasjon før oppdraget avsluttes. Taushetsplikten for mekler gjelder fortsatt også i slik situasjon med unntak av der loven fastsetter annet.
Kontakt oss

Kontakt oss