Hvorfor Mekle?

Mekling er et alternativ til dyr advokathjelp og lange rettsprosesser. Ved digital mekling tilbyr vi en rask og rimelig prosess for å løse saken din så smertefritt som mulig.

Unngå lange og dyre rettsprosesser

Mekling hos oss er regulert under tvisteloven som en rettmessig måte å løse en tvist på før den når domstolene. For å kunne gå rettens vei er man pålagt å prøve og løse konflikten i forkant, som med mekling. Mekle er nøytrale og upartiske, det er helt frivillig å delta og det du sier kan etter norsk lov aldri bli brukt som bevis mot deg i en rettssak.

05 Lange-Rettsprosesser
En langvarig uenighet er noe de færreste ønsker, men problemene kan ofte bli løst gjennom en nøytral tredjepart. Med Mekle kan du få unnagjort saken uten at det tærer på lommeboken eller helsen.

Mekle ivaretar begge parter likeverdig.

Vi ser alltid saken fra begge sider.

Mekle er en heldigital, kontaktløs tjeneste.

Heldigital tjeneste

Vi er en heldigital tjeneste for konfliktløsning. Fordelen er at du slipper å møte opp noe sted, du sparer penger og tid, og du får hjelp til løsning på uenigheten.

06 Heldigital-2

Vi har taushetsplikt og tar personvern på alvor.

Vi er et hurtig alternativ til lange rettsprosesser.

Hele 8/10 saker blir løst hos Mekle.

Vi har en løsningsgrad på 85%. Det betyr at mer enn 8 av 10 saker blir løst hos Mekle

Hvorfor velge mekling?

Nøytral ekspertise

Mekleren som velges vil ha god juridisk kompetanse innen fagfeltet saken gjelder, og spesialkompetanse innen konflikthåndtering. En nøytral medhjelper er som regel langt mer effektivt enn forhandling direkte mellom to parter og deres advokater. Mekler kan snakke med begge parter separat i fortrolige samtaler, og finner dermed raskt ut hva som kan bidra til å løse saken. Ved å bruke mekler sikres partene dessuten en godt gjennomtenkt avtale.

Bevar relasjoner

Metoden som brukes ved mekling, er skapt for å hjelpe parter som er uenig med å bevare relasjoner. Det er spesielt viktig i forretningssamarbeid, arbeidsforhold og nabo- eller familiekonflikter. Mekler har spesialkompetanse innen konflikthåndtering og hjelper partene å nøytralisere, lytte og reflektere.

Konfidensialitet

Forhandlingene under mekling er underlagt taushetsplikt. Det betyr at partene ikke kan fortelle om det som blir sagt under meklingen, eller om de tilbudene de har mottatt. Under meklingen kan partene også ha fortrolige en-til-en samtaler med mekleren.

Hurtig løsning

En rettslig prosess er tidkrevende. Det tar tid mellom hvert skriftlige innlegg fra advokatene, og både domstol og forliksråd har lange saksbehandlingstider. Med mekling får partene straks bistand og kan få hjelp til å løse saken med en gang.

Fleksibilitet

Under mekling kan partene skreddersy en avtale tilpasset deres behov. Ved å se utover de rammer rettsreglene gir, kan man skape merverdi for begge parter. Dette får man ikke muligheten til dersom saken blir avgjort i domstolene.

Frivillig

Mekling er frivillig og du kan når som helst trekke deg fra forhandlingene. Det betyr at du ikke er bundet av noe før en avtale er signert. De tilbudene du selv har gitt, kan ikke føres som bevis ved en rettsak av andre enn deg selv. Det har dermed ingen negativ konsekvens å forhandle om løsninger under en mekling.

Spar kostnader

En rettsprosess kostet i gjennomsnitt kr 378 000 kr i 2017. Dette tallet er økende. Ved å bruke mekling som tvisteløsningsmekanisme er kostnadsbesparelsen svært stor. Ved mekling deler normalt partene kostnadene til mekler. Er det tekniske spørsmål kan kostnadene til sakkyndigrapport rekvireres under meklingsprosessen til delt kost.

Unngå rettssak

Det er krevende å stå i en rettslig prosess. Den kan være langvarig, konflikten eskalerer og det stjeler tid og fokus. Resultatet er som regel usikkert, saken vil avgjøres etter en bevisvurdering og rettslig skjønn som kan være vanskelig å forutse resultatet av. Dommen gir gjerne en vinner og en taper, og kan ankes.

Slipp Forliksrådet

Alle saker med verdi på under 200 000 kr skal som hovedregel innom Forliksrådet før en rettsak. Partene kan avtale utenrettslig mekling etter tvistelovens kapittel 7 i stedet. Mekling gjennom Mekle oppfyller kravene etter loven og partene slipper dermed forliksrådsbehandling. Selv om dere ikke blir enige så vil meklingen sikre en raskere prosess og kostnadsbesparelser til advokat, reise og oppmøte.

Kontakt oss

Kontakt oss