Vi løser uenigheter gjennom trygg og effektiv mekling.

01-Header-1

Mekle ivaretar begge parter likeverdig

Hvorfor Mekle?

Ved samlivsbrudd kan det være vanskelig å komme til enighet om hva som er riktig økonomisk oppgjør eller hva som er best løsning for barna. En mekler gir felles bistand til å skape en balansert og varig avtale, samtidig som realsjonen ivaretas. Våre meklere har ekspertise innen familierett og konflikthåndtering.

Få samtalen på nøytral grunn

Slik fungerer det

01. Meld sak
Registrer din sak helt uforpliktende. Vi kontakter din tidligere partner.

02. Forberedelser
Vi innhenter informasjon fra begge parter og har full taushetsplikt.

03. Meklingsmøte
Du møter opp digitalt og har både fellesmøter og separate møter.

04. Signering
Avtalen signeres med BankID og du kan endelig bli ferdig med saken.

Vi har en løsningsrate på 85%. Det betyr at mer enn 8/10 uenigheter blir løst med Mekle.

Våre meklere har høy faglig kompetanse med lang og variert erfaring innen juss, tvisteløsning, mekling og psykologi.

Angela Lahelle-Ekholdt Askjer

Angela Askjer

Christopher Olsson Lønes

Christopher Olsson Lønes

Vebjørn Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Daniel Andersen

Daniel Andersen

Les mer om mekling

Økonomisk oppgjør

Samlivsbrudd kan føre til ulike tapsopplevelser, bekymring for barna, bosted, økonomi og tap av nettverk. Eiendeler må fordeles, noen må flytte, og økonomien blir dårligere. Dette kan føre til store konflikter der partene har vanskelig for å snakke sammen. Hos MEKLE håndterer vi en rekke samlivsbrudd og skiftesaker, og tilrettelegger for at det kan skapes en dialog partene seg imellom med en nøytral og kompetent tredjepart til stede.

Foreldre og barn

I saker om barn og foreldresamarbeid vil meklerne hos oss enten ha barnefaglig kompetanse og/eller ha spesifikk juridisk fagkompetanse. I de fleste saker vil det være mekler med barnefaglig kompetanse som gjennomfører meklingsmøtene, mens den juridisk kyndige mekleren bistår i forbindelse med avtaleutforming og dersom det ellers er behov for juridisk kompetanse inn i sakene. Denne skreddersydde løsningen i hjelper foreldrene med å finne løsninger som er tilpasset barna og deres situasjon.

Vi har vært hos familievernkontoret, eller får fortsatt hjelp der, hva gjelder for oss?
Alle foreldre som har barn under 16 år må stille til obligatorisk mekling ved sitt familievernkontor. En del foreldre opplever at mekling ved familievernkontoret ikke fører til gode løsninger i sin sak. Det kan være ulike grunner til dette. Hos MEKLE har vi både en kompetent sammensatt gruppe meklere og gjennomfører meklingen på en måte som oftest fører til løsning. Meklingen gjennomføres i både fellesmøter og særmøter slik at begge parter får kommet til orde og uttrykt hva som er viktig for dem.

Mekler passer samtidig på at hensynet til barnas beste ivaretas. Det gjennomføres også samtaler med barna der det er krav om det. Dersom dere har en pågående prosess hos familievernkontoret, anbefaler vi at denne avsluttes før mekling hos oss starter opp. Etter første gjennomførte møte hos familievernkontoret, kan vi tilby samme, og for mange bedre, muligheter for løsning enn ved familievernkontoret.

 

Hva koster Mekle?

11.750,- ink. mva. per part. Dette inkluderer dokumentgjennomgang, forberedelser, meklingsmøte, avtaleskriving, protokoll og e-signering. Mekle er uforpliktende. Dersom motparten sier nei, koster det ikke noe for deg.

En sak som gjelder foreldresamarbeid og barn vil alltid være en egen sak som holdes helt adskilt fra det økonomiske oppgjøret. Trenger dere hjelp til begge deler, registereres dette som to separate saker.

Hvorfor mekle?

Uten profesjonell hjelp til å inngå en avtale ved samlivsbrudd, kan prosessen dra langt ut i tid. Overføres kommunikasjonen mellom partene til advokat på hver side, blir det svært kostbare prosesser og dessverre ser man også ofte at konflikten øker. Ved mekling får begge en nøytral og felles profesjonell medhjelper. Gjennom en trygg og strukturert prosess, blir begge hørt. Mekler vil jobbe for å finne en avtale begge kan akseptere og leve godt med videre.

Hva er digital mekling?

Vi tilbyr digital mekling. I forkant av meklingen vil dere motta et elektronisk spørreskjema som sikrer at det viktigste i saken er kartlagt før mekler får saken. Selve meklingsmøtet gjennomføres på video.

I saker der det er nære relasjoner og sterke følelser, vil det ofte være behagelig å kunne sitte skjermet og ha en fysisk avstand. Samtidig opplever mekler at det blir gode samtaler ved å bruke video, og man gå gjennom utregninger og avtaletekster på felles skjerm.