Hvordan foregår mekling i barnesaker?

Når foreldre har barn under 16 år, er det obligatorisk å gjennomføre mekling hos familievernkontoret. Foreldrene er kun pliktig å stille til ett meklingsmøte, og man får utstedt en meklingsattest etter endt møte. Mange opplever at de ikke får den hjelpen de trenger ved sitt familievernkontor. Det kan være mange grunner til dette. Mekling hos oss i Mekle vil for mange være et godt alternativ til mekling ved familievernkontoret.

Vi bistår vi foreldre som ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted, flytting, samvær eller andre forhold knyttet til felles barn. Mer enn 8 av 10 foreldre kommer frem til en samværsavtale som passer for dem hos oss. Det innebærer at foreldrene slipper å ta ut søksmål, bruke store kostnader på rettslig bistand og involvere domstolene i sin uenighet. 

Meklingsmøtet gjennomføres digitalt ved at foreldrene møtes i et videorom. På denne måten slipper partene reising i forbindelse med meklingen, og kan sitte i eget hjem. På forhånd vil begge parter fylle ut et skjema slik at mekler kan sette seg inn i saken. I tillegg vil mekler ringe begge parter for å presentere seg selv og oppklare eventuelle spørsmål. 

Mekler ser på pc-skjerm

Under meklingsmøtet

Meklingen innledes ved at mekler først forklarer litt om mekling og sier noe om hvordan møtet vil bli gjennomført. Deretter gir mekler ordet til hver av partene slik at partene kan legge frem sitt syn på saken. I denne delen av møtet vil mekler sørge for at begge parter får snakke uavbrutt, i tillegg til å oppklare uklarheter og forsøke å forstå begge parters perspektiv. Mekler vil kartlegge hvilke sider av saken som partene er mest uenige om, og hvilke sider som partene er enige om. Når begge foreldrene har sagt sitt går partene inn i individuelle møter med mekler. I disse individuelle møtene kan hver part snakke med mekler i fortrolighet og fortelle det de har på hjertet, uten å være redd for at den andre parten får vite hva som blir sagt.

Mekler vil forsøke å hjelpe partene med å undersøke ulike løsninger og belyse svakheter og styrker ved løsningene. Meklingsmøtet kan vare fra to til seks timer, avhengig av sakens kompleksitet og graden av uenighet. I enkelte saker kan det være nødvendig å dele opp meklingsmøtet over to møter. 

«Hos Mekle er det avsatt en hel dag til mekling, men hos familievernkontoret er det kun avsatt én time om gangen. Meklingen var mer profesjonell og mer spisset. Jeg følte at opplegget var tilrettelagt. Vi ble også motivert til å gå til problemet når samtalen fløt ut. Meklingen på familievernkontoret opplevdes som overflatisk og det var få løsninger som ble diskutert. Familievernkontoret opplevdes mer som rådgivning enn mekling» 

Far bærer sønn på skulder

Etter meklingsmøtet

Når partene er enige om en avtale, vil mekler sende denne til digital signering med hjelp av bankID. Avtale kan altså kunne inngås og signeres på samme dag som meklingsmøtet, om partene er klare for det. I enkelte familiesaker er det nødvendig å inngå en midlertidig avtale for å undersøke hvordan det foreldrene ble enige om fungerer i praksis, før det avtales en permanent ordning. I så fall vil mekler sette opp et oppfølgingsmøte etter en stund der målet vil være å signere en permanent avtale. I slike tilfeller er det viktig at partene jobber godt med samarbeidet, og er åpne for å prøve nye løsninger.

«Jeg fikk det ikke nødvendigvis helt som jeg ville, men vi fikk på plass en plan og en samværsavtale. Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å lande en avtale.»

Oppfølgingsmøter

Mekle tilbyr også møter der foreldre har behov for det over en lengre horisont. Det kan for eksempel holdes møter en gang i kvartalet, halvåret eller året, for å legge til rette for fortsatt godt samarbeid, eller for å avtale samvær for tiden fremover. Mekle legger til rette for et løp som passer i den enkelte sak.


Barnets beste

Hos Mekle vil partene møte en sertifisert mekler som som har bred erfaring fra komplekse familiesaker, og som enten er jurister eller har en har barne- og familiefaglig kompetanse. I saker som omhandler barn, vil alltid barnets beste være førende i saken. Dette betyr at partene forplikter seg til å tilstrebe og finne løsninger som er til det beste for barnet. Mekler vil med sin erfaring hjelpe partene med å finne løsninger som er til det beste for barnet og for partene.

«Mekler var saklig og viste forståelse for begge sider av saken. Vi har diskutert og kommet frem til en avtale og plan for samvær, i tillegg har vi planlagt et oppfølgingsmøte om noen måneder.»

Mor 

«Jeg opplevde meklers fagkunnskap som god og at mekler hadde kontroll. Selv om det var mange sterke meninger, så håndterte mekler dette godt. Det var ingen synsing fra meklers side. Mekler stilte riktige spørsmål rundt viktige temaer i meklingen. I tillegg satte mekler tydelige rammer for møtet og ledet samtalen godt.»

Far 

Ved behov eller dersom det er krav om det vil barnesamtaler med psykolog gjennomføres. Slike samtaler tilrettelegges og avtales i nært samarbeid med foreldrene.


Forskjellen mellom Mekle og familievernkontoret

Hos familievernkontoret tilbys kun en time om gangen. Møtene gjennomføres som regel også med begge foreldrene til stede under hele møtet. Vi tilbyr inntil en hel dag med mekling, det der gjennomføres både felles møter og individuelle møter. Vi tilbyr også oppfølgingsmøter, dersom det er nødvendig. I tillegg kan det avtales oppfølgingsmøter med lengre tidshorisont, med intervall etter eget behov og ønske.

Hos Mekle fokuserer vi på at begge parter skal få mulighet til å fremme sitt syn og hjelpe foreldrene med å finne gode løsninger som er til det beste for barnet. Store deler av meklingen foregår i individuelle møter der mekler vil gå frem og tilbake mellom partene og presentere ulike løsningsalternativer. Mekler vil også være opptatt av å hjelpe partene med å diskutere temaer som er viktige for at samarbeidet skal fungere best mulig over tid. 

 

Kontakt oss

Kontakt oss

Daniel Andersen

Daniel Andersen

Daniel er sertifisert som mekler, og er fagansvarlig innen meklingsfag. Han er utdannet som psykolog i Danmark med bakgrunn innen familieterapi. Han har mastergrad i organisasjonspsykologi fra BI. Som mekler jobber Daniel med saker som gjelder barn og foreldresamarbeid, konflikthåndtering på arbeidsplassen, og han bistår også i andre saker der det er høy konflikt eller vanskelig relasjon mellom partene.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend er sertifisert mekler og er fagansvarlig for skiftesaker. Han har bakgrunn som både advokat- og dommerfullmektig der han har opparbeidet bred juridisk erfaring. Erlend er en god støttespiller for mennesker i vanskelige situasjoner, og bidrar til å finne gode og bærekraftige løsninger.