Samlivsbrudd: Hvordan fordeler vi sameie?

Hjelp med fordeling og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd er noe vi i MEKLE jobber med daglig. En gjentagende kjerne til uenighet er spørsmål rundt sameie mellom tidligere samboere. -Når eier man noe sammen, og når eier man noe alene? -Hvilke rettigheter har den enkelte, og hvordan løser man best en uenighet om verdi eller hvem som skal ha gjenstanden?

Hva er et sameie?

Ordet sameie blir ofte assosiert med fast eiendom og gjerne borettslag, men det er altså et uttrykk som blir brukt i en del andre situasjon også, slik som for eiendom og gjenstander man har skaffet i fellesskap som samboere. 

Perspective

Ved økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere heter det seg at dersom ingenting annet er avtalt, vil man beholde og ta med seg videre det man hadde før man ble sammen. Det samme gjelder det man selv har skaffet under perioden som samboere. Mange ganger kan det være vanskelig å finne ut hvordan man setter verdien på en gjenstand, men også hvem som eier den og eventuelt fordeling av eierbrøk er utfordringer som går igjen. Dette er områder vi i Mekle ofte hjelper med når folk er usikre. Videre skal vi se litt på de hvordan man kan gå frem et par vanlige problemstillinger.

Hvordan deler vi et sameie?

Det vanligste er at man blir enig om at én kjøper ut den andre, slik at gjenstanden eller eiendommen blir et såkalt eneeie. Før dette kan skje må man bli enig om hvem som eventuelt skal ta kjøpe ut den andre, hvilken sum som skal legges til grunn, og hvordan kjøpet skal gjennomføres. For eiendeler og gjenstander kan man ofte se på hva lignende blir solgt for på finn.no eller andre steder i bruktmarkedet, mens fast eiendom gjerne blir verdsatt av en profesjonell takstmann som begge stoler på. Eventuelt at man innhenter to forskjellige takster og gjennomsnittet av de to blir resultatet. Om ingen ønsker å overta vil naturlig praksis være å selge gjenstanden eller eiendommen, og man deler på salgssummen.

Hva skjer med gjelden?

Det er ikke uvanlig at større ting slik som bolig eller kjøretøy er belånt. Da er det bare andelen av nettoverdien, altså den totale verdien fratrukket gjelden som skal kjøpes ut. Normalt vil den som overtar tingen også overta ansvaret for restgjelden og stå alene ansvarlig for restlånet. Det er viktig at gjeldsforholdet avklares formelt og avtales sammen med banken. Det er ingen automatikk i at den som kjøper ut den andre blir alene for gjelden. Det kan derfor være lurt å vente med å signere et skjøte som overfører eiendomsretten til den andre, før man har fått en skriftlig erklæring fra banken om at man er fri fra fra sitt gjeldsansvar. Er ikke dette i orden kan en samboere risikere at banken rettmessig krever nedbetaling, tar utlegg eller tvangsselger annen eiendom for manglende betaling av et lån på en bolig man ikke eier og står uten eierandel på.

Hva om vi ikke blir enig?

Dersom man ikke klarer å bli enig om hvem som skal overta eller til hvilken sum, kan et sameie tvangsoppløses etter reglene i sameieloven. En sameier kan kreve tvangsoppløsning, og eiendommen eller gjenstanden vil normalt selges gjennom namsmyndighetene etter reglene for tvangssalg. En del av salgssummen vil gå til å dekke kostnadene med tvangssalget. Ofte blir også salgssummen lavere ved tvangssalg sammenlignet med frivillige salg, ettersom gjenstanden gjerne blir presentert av noen uten deres inngående kjennskap til verdien, og gjerne med tanke på en rask og smidig prosess. En tvangsoppløsning betyr derfor at verdien som skal deles blir lavere for begge to, og er noe man helst forsøker å unngå så langt det er mulig.

Les gjerne mer om sameie loven her:
Lov om sameige

Det finnes noen unntaksregler for hva man kan kreve når det kommer til felles bolig ved samlivsbrudd, les gjerne mer om det i denne artikkelen.

Safe

Kan jeg kreve betaling fra min tidligere samboer?

«-Nei, i utgangspunktet ikke.»

Vi får veldig ofte henvendelser fra samboere som føler at den andre aldri kunne kjøpt for eksempel en fin bil om de ikke delte på boutgiftene, eller at de ønsker å få tilbake verdien for en kostbar gave.

Hovedregelen er at hver av samboerne tar med seg det de eier og har av verdier etter samlivsbruddet. Det er også et prinsipp ved samboerforhold “om ytelse uten gjenytelse”, altså at samboere som hovedregel ikke kan kreve tilbake verdier han eller hun har gitt den andre i løpet av samlivet. 

Som utgangspunkt kan det heller ikke kreves noe kompensasjon for økonomiske fordeler den ene har gitt den andre, som gratis bolig eller svært rimelig husleie. Partene står for øvrig fritt til å avtale at det skal betales vederlag dersom de sammen er enig om dette, men man har altså svært begrensede rettigheter om ikke noe annet er avtalt på forhånd.

Et snevert unntak fra denne regelen er at en samboer i noen tilfeller få tilfeller kan ha rett på betaling fra den andre, dersom det har blitt gitt en “betydelig økonomisk fordel”. Eksempler kan være at man har betalt for oppussing av den andres bolig, eller betalt en mye større del av felles boutgifter over tid, eller at en har tatt mye større ansvar for omsorg av felles barn. Om man ikke klarer å bli enig om et slikt krav mellom seg, må man eventuelt ta det via domstolen, hvor det blir gjort en vurdering om alle vilkår er oppfylt og godt nok dokumentert. At det er en viss skjevhet anses som normalt, og er ikke alene nok, det må være av betydning og dokumenteres godt før man kan få medhold for et slikt krav. Det er også en risiko for at man ikke får medhold i en slik rettssak, og blir sittende igjen med advokatutgifter og saksomkostninger for begge to, slik at det er en stor fordel å bli enig seg i mellom uten og ta det til domstolen.

Kan domstolen hjelpe oss?

Ja, har man vært samboere i minst to år, eller har/venter barn sammen, kan man be om det vi kaller et offentlig skifte.

Dette er i så fall noe man må være enig om, og den lokale Tingretten vil da gå inn og hjelpe dere med tolkning av eventuelle avtaler, hvem som eier hva, og hvordan man skal fordele gjeld. Vanligvis får man da et forberedende møte før dere blir tildelt en advokat som skal hjelpe dere gjennom detaljene.

Et offentlig skifte er en kostbar prosess som også kan ta en del tid. Den som begjærere skifte må først betale et rettsgebyr på 2 446 kroner ved forberedende rettsmøte og 12 841 ved videre bobehandling. Samboerne må også dekke kostnadene med bobestyreren som vil variere fra sak til sak ut fra hvor omfattende saken er. Tingretten kan kreve forskudd til bobestyrer som ofte er mer enn 30 000 kroner.

Kan Mekle hjelpe oss? 

Ja, hjelp med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og skilsmisse er av de sakene vi jobber aller mest med i Mekle. Alternativene er gjerne at man har hver sin advokat, og ofte i tillegg får utgifter til rettssaker eller tvangssalg av eiendeler gjennom namsmann. Et samlivsbrudd er vanskelig og tungt nok fra før om man ikke skal bruke flere år med advokater for å komme til enighet. Har man felles barn er det også en stor fordel å kunne komme til enighet raskt, samtidig som man beholder relasjoner og mulighetene til å samarbeide også i fremtiden.

Les gjerne mer om hvordan vi jobber med samlivsbrudd ved å trykke på linken nedenfor, eller ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Angela Lahelle-Ekholdt Askjer

Angela Askjer, Faglig leder

Angela er faglig leder og sertifisert mekler. Hun sørger for gode prosesser og faglig støtte for alle meklerne. Angela har bakgrunn fra domstolene, justissektoren og som advokat, og har også vært rettsmekler og ambulerende nemndsleder i barnevernssaker.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend har bred erfaring med mekling og konfliktløsning, både fra sin bakgrunn som dommerfullmektig, men også fra tidligere jobb som advokatfullmektig. Han har arbeidet mye med mennesker i svært vanskelige situasjoner og er en god støttespiller. Erlend er sertifisert mekler og bidrar til gode løsninger i en variert bredde av saker.
Camilla Brandt

Camilla Brandt

Camilla har et stort engasjement for mekling. Hennes interesse ble vekket allerede i skolealder da hun fikk vervet som skolemekler. Hun har vært oppnevnt mekler i konfliktrådet i en årrekke, samtidig som hun jobber som advokat. Camilla er oppnevnt medlem i advokatforeningens meklingsutvalg.
Vebjørn Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Vebjørn har bakgrunn som dommerfullmektig og er en rutinert mekler innenfor alt fra familiesaker til kommersielle tvister. Han har også erfaring som forretningsadvokat hvor han jobbet med tvisteløsning innenfor eiendom og entreprise. Han er sertifisert som mekler.
Kontakt oss

Kontakt oss