Samlivsbrudd: Hvordan fordeler vi sameie?

Økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd og deling av sameie er noe vi i Mekle jobber med daglig. Mange lurer på hva som er riktig oppgjør når det har vært ulike økonomiske bidrag underveis. Et annet spørsmål vi ofte får er om man kan kreve å overta felles bolig, og hva som er riktig pris.

Hva er et sameie?

Når man har kjøpt noe sammen etableres et sameie. Typisk for samboere er dette felles bolig, innbo og bil. Når annet ikke er avtalt er hovedregel at man eier 50/50, men annen eierbrøk kan fastsettes om det er grunnlag for det. Typisk er dette når den ene har gått inn med større egenkapital, men det må alltid vurderes konkret. 

News-Image-Test_OPT

Hvordan deler vi et sameie?

Det sies ofte at loven ikke regulerer deling mellom samboere, men det er ikke helt riktig. For felles bolig gjelder nemlig husstandsfelleskapsloven der det står at en samboer kan kreve å overta boligen om det foreligger sterke grunner. Er det ingen som har sterke grunner til å overta er utgangspunktet at man kan kreve sameiet oppløst ved salg. I praksis vil man som regel uansett enes om overtakelse dersom den ene ønsker dette sterkt. Fordelen er at det går raskere og man sparer kostnader til salg. Utfordringer som gjerne oppstår er å sette riktig pris, eller hvordan verdien skal fordeles mellom samboerene.

Hvordan bestemme riktig pris?

Regelen er at man overtar til markedspris. Når det gjelder eiendom, er det vanlig at man henter inn en e-takst fra eiendomsmegler. Da vil eiendomsmegler sette pris basert på sammenlignbare salg i området, justert for boligens beliggenhet og tilstand. En takst er egentlig bare et uttrykk for hva en profesjonell formidler antar at eiendommen kan selges for, og som regel legges inn en skjønnsmargin på mellom 5-10% slik at to takser kan sprike. Dette leder ofte til uenighet, spesielt om taksten er innhentet fra en part alene. Selv om en e-takst skal være objektiv, kan det være vanskelig å ha tillit til eiendomsmegler ikke har blitt påvirket dersom man ikke har fått delta i prosessen. Vi anbefaler at man samarbeider om taksering, eller at den rekvireres av nøytral part, for at begge parter skal ha tillit til verdsettelsen.

Hva gjelder når vi har ulikt innskudd?

I en samboeravtale vil eierbrøk være avtalt. Uten skriftlig avtale er utgangspunktet lik eierbrøk 50/50 med mindre annet er godtgjort. Det finnes en del rettspraksis der en samboer som hadde et større innskudd ved kjøpet også blir tillagt en større eierbrøk, selv om det er tinglyst 50/50. Samtidig er det ikke noe entydig bilde og som regel vanskelig å forutse utfallet av et rettslig resultat. Mer komplisert blir det om den ene samboeren har hatt betydelig større bidrag til felleskapet, eller brukt egne midler på å investere i eiendommen. Dette er derfor saker som ofte løses ved mekling ut fra en helhetlig vurdering av hva som er rimelig.

Hva skjer med gjelden ved overtakelse?

Normalt vil den som overtar eiendommen også overta ansvaret for restgjelden. Når man beregner hva som er riktig utkjøpspris, gjør man derfor fradrag for gjelden. Det er ingen automatikk i at den som kjøper ut den andre blir alene for gjelden overfor banken, og den som overtar må  refinansiere lånet. I en avtale om samboeroppgjør bør dette reguleres. 

Når kan man kreve tvangssalg?

Dersom man ikke klarer å bli enig om hvem som skal overta og eller ikke klarer å samarbeide om et salg, kan et sameie tvangsoppløses. Det betyr å iverksette et salg gjennom namsmyndighetene etter reglene for tvangssalg. Et slikt salg vil ta lang tid og ha høye kostnader, og er som regel en svært dårlig løsning for begge to. Hvis den ene samboeren påberoper seg en særlig grunn til å overta boligen, vil tvangssalget ofte måtte avvente til dette spørsmålet er avgjort av domstolen. Det er heldigvis svært sjeldent at man gjennomfører tvangssalg i forbindelse med samboeroppgjør. 

Kan Mekle hjelpe oss? 

Ja, hjelp med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og skilsmisse løses rakst og effektivt ved mekling. Vi tilbyr innledningsvis juridisk veiledning om reglene som gjelder, og mekler kan hjelpe begge parter med å forstå styrker og svakheter ved egen sak. Deretter jobber mekler videre med å kartlegge saken godt, bidra til å få frem begge parteres interesser og behov, og vurdere ulike løsninger.

Det meste av meklingen skjer i individuelle samtaler med mekler, der det gjelder taushetsplikt. Partene styrer selv hva som kan deles. Samtidig gir dette mekler mulighet til å avklare effektift hva som er en akseptabe løsning for begge to. Meklers eneste mål er å hjelpe partene frem til en avtalebasert løsning begge er fornøyde med, og med spesielt vekt på at det skal være mulig å bevare en relasjon videre dersom man har felles barn. 

Vi tilbyr en gratis veiledningssamtale for samboere som vurderer mekling. Ta enkelt kontakt på vårt skjema under. 

Kan er alternativet til mekling? 

Alternativene er gjerne at man har hver sin advokat, hvor det meste av kommunikasjonen skjer skriftlig. Ofte trappes konflikten fort opp, fordi advokatens oppgave er å tale saken for sin klient og spisser argumetnasjonen. Lovens løsninger er krevende å gjennomføre, og det er for eksempel ulike prosesser for verdsettelse, fastsettelse av eierbrøk/ vederlagskrav eller tvangssalg. Selv om de fleste saker løses utenfor rettsystemet, vil det ofte være langvarige og kostbare prosesser. 

 

Mer utfyllende om reglene i loven om eierbrøk er retten til å kreve bruksovertakelse finner du i vår artikkel «Samboeroppgjør; hvilke regler gjelder for bolig?»

Safe
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend har bred erfaring med mekling og konfliktløsning, både fra sin bakgrunn som dommerfullmektig, men også fra tidligere jobb som advokatfullmektig. Han har arbeidet mye med mennesker i svært vanskelige situasjoner og er en god støttespiller. Erlend er sertifisert mekler og bidrar til gode løsninger i en variert bredde av saker.
Sigrid 1

Sigrid Frogner Larsen

Sigrid har erfaring som rettsmekler fra sin periode som dommerfullmektig. Hun har lang erfaring med forhandlinger og konflikthåndtering både som sivil advokat og politiadvokat. Sigrid har et godt grep om det juridiske og hun er en god lytter.
HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Helene er en mekler med svært bred og allsidig erfaring. Hun har tidligere hatt en karriere som befal og juridisk rådgiver i forsvaret etterfulgt av en tid som politiadvokat, men kan også vise til bred kunnskap som både norsk og dansk advokat i tradisjonelle advokatkontor. Hun er sertifisert mekler og har en stor entusiasme for de menneskelige aspektene, Helene er en god lytter og støttespiller for mennesker i alle typer konflikter.
Kontakt oss

Kontakt oss