Samboeroppgjør; hvilke regler gjelder for bolig?

Ved brudd mellom samboere opplever mange at det er vanskelig å komme til en felles enighet om hva som er et rettferdig og riktig økonomisk oppgjør, også kjent som et samboeroppgjør. Fordeling av eiendeler og kanskje også bolig, eller annen fast eiendom kan være konfliktfylt og vanskelig.

Samboeroppgjør på nett

Hos Mekle får dere felles profesjonell juridisk bistand til å løse samboeroppgjøret. Dette skjer ved mekling, der begge parter får snakke med mekler i fortrolige samtaler. Mekler kan da være med å foreslå løsninger, og utformer en fullstendig avtale om oppgjøret.

06 Heldigital-2

Hva er riktig eierbrøk? 

Det avgjørende er altså eierforholdet, og for å beskrive dette benyttes to begrep, “eneeie” og “sameie”. Eneeie betyr at en person eier en gjenstand, eller en verdi alene. Sameie betyr at to eller flere personer eier en gjenstand, eller en verdi sammen. 

Spørsmål om hva som er riktig eierbrøk kommer oftest på spissen når samboerne har kjøpt bolig sammen men hatt ulike økonomiske bidrag. Et eksempel kan være at den ene hadde mest egenkapitel ved kjøpet. Da kan det være naturlig å anse at dette er et eierinnskudd som skal gi en større eierandel, men det må vurderes konkret. Andre og litt mer usikre spørsmål oppstår når den ene har brukt egne midler på å oppgradere boligen, gjort en særskilt nedbetaling på lånet eller praktisk talt betalt alle kostnader til boligen.

Det er rikholdig rettspraksis knyttet til hva som er riktig eierbrøk mellom samboere, og det er som regel vanskelig å anslå noe sikkert resultat med mindre det er skrevet en klar samboeravtale. Derfor er mekling et godt alternativ i slike saker. 

Kan man kreve å beholde boligen?

En vanlig problemstilling som vi i Mekle møter ofte, er hvor én person ønsker å beholde felles bolig etter et samlivsbrudd, mens den andre ønsker å selge. Dersom man ikke klarer å bli enig om hvem som skal overta felles bolig, kan en av partene i visse tilfeller likevel ha rett til overta boligen. Det finnes en egen lov om dette som heter husstandsfellesskapsloven.

For å kunne kreve overtakelse av boligen etter dette unntaket må begge samboerne være over 18 år og enten ha bodd sammen i minst to år, eller så må de ha/ha hatt eller vente barn sammen. Boligen må utelukkende eller hovedsakelig har tjent som felles bolig. Det må også foreligge sterke grunner som taler for at samboeren skal få overta boligen. Disse må veie tyngre enn den andres behov. Dette blir en konkret vurdering for dommeren i eventuell rettssak, men det legges altså vekt på hvem barn eller fremtidige barn skal bo med. Tilknytningen til stedet og samboerskapets varighet er også faktorer som spiller inn. Der boligen eies av begge, og det ikke er barn inne i bilde kan det tenkes at ingen av samboerne har sterke nok grunner til å overta boligen på dette unntaket og regler for tvangsoppløsning av sameiet vil bli gjeldende.

Om man ikke blir enig, enten seg i mellom, eller i mekling, så må den som krever å overta boligen etter unntaksregelen, gå til retten og fremme kravet sitt for domstolen. Om han eller hun vinner frem og får overta boligen, må han/hun betale den andre markedsverdien på tidspunktet det bestemmes at samboeren skal overta, og får normalt en frist på 6 måneder til å betale ut den andres del. 

Book et gratis kartleggingsmøte

Vi gjennomfører et uforpliktende digitalt møte for å forklare hvordan vi kan hjelpe dere med å løse det økonomiske oppgjøret. Det er uforpliktende og kostnadsfritt, og du velger selv om du vil avslutte eller fortsette prosessen etterpå.

04 Signering

Hva om vi leier?

Selv om man ikke eier, men leier en bolig sammen kan man, om man oppfyller de samme “sterke grunner” som i unntaket nevnt ovenfor kunne kreve å overta en leiekontrakt. Dette gjelder også om leiekontrakten står i den andre samboerens navn, så lenge leieobjektet har vært samboerens felles hjem. En utleier må varsles om at den andre overtar, men kan ikke motsette seg dette så lenge vilkårene etter husleieloven er oppfylt.

Kan jeg leie av tidligere samboer?

Dersom det foreligger “Særlige grunner” kan en tidligere samboer få en bruksrett til felles bolig, selv om den eies av den andre. Det skal altså mindre til å få en bruksrett, enn for å få en rett til og overta boligen som krever “sterke grunner”. Dersom en samboer vinner frem med en bruksrett, kan den andre som også er eier kreve markedsleie. Det er også her et vilkår om at samboerne må være minst 18 år gamle. I tillegg må samlivet ha vart i minst to år, eller så må partene ha, ha hatt eller vente barn sammen.

Må jeg til retten om vi ikke blir enig?

Nei, ikke nødvendigvis. Det finnes forskjellige alternativer og kanaler utenom rettssak, hvor man kan få hjelp til å bli enig; mange kontakter hver sin advokat, og får hjelp til å fremme sin sak og sin side best mulig, gjerne med fokus på mest mulig personlig vinning. Dette kan fort bli kostbart, ettersom den andre samboeren ofte engasjerer sin egen advokat for å få hjelp til og snakke sin side, og uenigheten kan fort eskalere.

Et annet alternativ som også gir profesjonell juridisk veiledning, men gjerne er mer fleksibelt og kostnadseffektivt, vil være mekling slik vi har spesialisert oss på.

Mekleren man møter i en prosess hos MEKLE vil være en erfaren jurist med kunnskap om rettsreglene knyttet til oppgjør etter samlivsbrudd, men også med forståelse for at de menneskelige hensynene skal ha en viktig plass i det man ønsker av avtale. Mekleren er nøytral og tar ikke side, eller presser til løsninger partene ikke selv ønsker, men vil være med å lede samtalen slik at den holdes konstruktiv og saklig, samtidig som fremdrift opprettholdes og man får hjelp til å finne gode og langsiktige løsninger. 

Har du eller dere spørsmål, om mekling, eller hvordan man kan gjennomføre økonomisk oppgjør i et samlivsbrudd er det selvfølgelig bare å ta kontakt. Man trenger ikke ha en konflikt for å få hjelp, svært mange av de som kontakter oss ønsker bare hjelp med rettferdig og god avtale som begge er fornøyd med. 

Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend er sertifisert mekler og er fagansvarlig for skiftesaker. Han har bakgrunn som både advokat- og dommerfullmektig der han har opparbeidet bred juridisk erfaring. Erlend er en god støttespiller for mennesker i vanskelige situasjoner, og bidrar til å finne gode og bærekraftige løsninger.
HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Helene er en mekler med svært bred og allsidig erfaring. Hun har tidligere hatt en karriere som befal og juridisk rådgiver i forsvaret etterfulgt av en tid som politiadvokat, men kan også vise til bred kunnskap som både norsk og dansk advokat i tradisjonelle advokatkontor. Hun er sertifisert mekler og har en stor entusiasme for de menneskelige aspektene, Helene er en god lytter og støttespiller for mennesker i alle typer konflikter.
Jørgen croppet

Jørgen Skofterud

Jørgen er sertifisert som mekler. Hans bakgrunn er som jurist med betydelig erfaring innen kontraktsrett og masterspesialisering rettet mot forhandlinger. Han har stor interesse for konflikthåndtering, og en stødig støttespiller når dialogen blir vanskelig. Med et godt grep om jussen og fokus på partenes interesser, hjelper han partene finne frem til gode løsninger.
Kontakt oss

Kontakt oss