Kjøp av bruktbil – løs uenighet om feil og mangler

For saker som gjelder bil og motorvogn, er det et stort behov for enkle og raske måter å få avklart saken på. Forbrukertilsynet har i dag en saksbehandlingstid på 2 år, mens forliksrådet kun avsier dom eller bidrar til forlik i et fåtall av sakene. Mekle erstatter både nemds- og forliksrådsbehandling, og med vår nøytrale hjelp løses nesten 9 av 10 bilsaker. De fleste bilforsikringer dekker derfor også kostnaden til et meklingsmøte uten at det påløper noen egenandel.

Feil og mangler ved kjøp av motorvogn

I denne artikkelen kan du lese om reglene som gjelder for feil og mangler ved kjøp av bruktbiler og andre motorkjøretøy. Du kan også lese om hvorfor mekling er en spesielt god metode for å løse en konflikt som har oppstått i slike tilfeller.

Dersom du har kjøpt bilen av en annen privatperson skal det mer til for at det foreligger en mangel som selgeren er ansvarlig for, enn om du har kjøpt bilen av en profesjonell.

Bil solgt “som den er”

Dersom bilen er solgt “som den er”- eller “as is”, skal det svært mye til før det foreligger en mangel som bilselgeren er ansvarlig for. Du som kjøper har som utgangspunkt overtatt all risiko for forhold som måtte oppstå ved bilen.

Det finnes likevel unntak som gjør at bilselgeren kan være ansvarlig. Dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om bilen, eller bilen er i vesentlig dårligere stand enn det du hadde grunn til å forvente,  vil dette kunne føre til at selgeren er ansvarlig. Terskelen for når bilen er i “vesentlig dårligere stand” er høy, og det skal mye til for å holde bilselgeren ansvarlig for feilen.

Dokumentér mangelen

Dersom bilen har en feil som kjøper ønsker å holde selger ansvarlig for, er det viktig å dokumentere feilen. Dette kan gjøres ved å få en uavhengig vurdering fra et verksted hvor mekaniker lager en rapport på hva som er feil, og hva det vil koste å reparere feilen.

Hva koster mekling i bilsaker?

Mekling i bilsaker er kostnadsfritt i nær alle bilforsikringer. I lovpålagt ansvarsforsikring ligger en rett til å få dekket kostnad til rettshjelp. Mekling er en rettshjelp som forsikringene vil dekke.

Klikk her og fyll ut kontaktinformasjon så hjelper vi deg å avklare forsikringsdekning slik at meklingen blir gratis.

En mekling hos oss inkluderer dokumentgjennomgang, forberedelser, meklingsmøte på inntil 3 timer, avtaleskriving, protokoll og e-signering.

Aktuelt-8

Dersom det foreligger en mangel ved bilen

Dersom bilen har en mangel kan det gjøres gjeldende krav mot bilselger. Det kan blant annet kreves

  • Retting av feilen
  • Prisavslag
  • Erstatning
  • Heving av kjøpet

Retting

Dersom det er en feil på bilen, har selger rett til å forsøke å rette feilen. Dersom bilselger ønsker å rette, skal dette gjøres uten vesentlig ulempe for kjøper. Det skal mye til før kjøper kan nekte selger å rette feilen. Dersom kjøper ikke gir selger mulighet til å rette feilen, kan dette føre til at kjøpers eventuelle krav om prisavslag eller erstatning faller bort.

Prisavslag

Hvis mangelen ikke rettes av selger, kan det kreves prisavslag. Prisavslaget skal normalt tilsvare reduksjonen av bilens verdi som følge av mangelen, slik at balansen i avtaleforholdet gjenopprettes. Et utgangspunkt for prisavslagets størrelse kan være kostnadene ved å få feilen rettet. Det må likevel gjøres en vurdering av om reparasjonen tilfører bilen en verdi, for eksempel dersom motoren byttes. Det må i slike tilfeller gjøres et fradrag for den verdi som blir tilført ved reparasjonen.

Erstatning

I visse tilfeller kan man ha krav på erstatning for økonomisk tap man lider som følge av mangelen. Dette er noe som kommer i tillegg til de andre krav man kan rett mot selger. Man må kunne dokumentere det økonomiske tapet. Det er derfor viktig å ta vare på regninger, kvitteringer og lignende.

For å ha krav på erstatning, må det være en årsakssammenheng mellom tapet og mangelen. Dette betyr at de utgiftene man ville ha hatt uavhengig av mangelen, ikke kan kreves erstattet. Det er kun det økonomiske tapet man lider som en direkte følge av mangelen man eventuelt kan få erstattet.

Heving

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Heving er et unntak fra dette utgangspunktet. Det er derfor en ganske høy terskel for å heve et kjøp, særlig innenfor kjøpsloven. Heving av kjøpet vil kun være aktuelt i de tilfeller hvor det foreligger en “vesentlig mangel” ved bilen.

Alle bildeler har en levetid, og det er ikke automatikk i at selger er ansvarlig for alle feil som måtte oppstå. Hvis man lurer på om feilen er en mangel eller bare er alminnelig slitasje, må man se på bl a:

  • Opplysningene gitt ved salg
  • Bilens kilometerstand
  • Bilens alder
  • Type feil
  • Utbedringskostnad

Det må gjøres en helt konkret vurdering av om det er snakk om en mangel. Det er derfor risiko knyttet til å ta saken til retten, fordi utfallet kan være vanskelig å forutse.

Aktuelt-7
Marius W Vernan

Marius W Vernan

Marius er sertifsert som mekler. Han har bakgrunn som advokat fra forsikring og advokatfirma. Han har en bred erfaring innen privatrett, med spesiell vekt på eiendomsrett og kontraktsrett. Han bruker sin kompetanse på å bidra til saker løses.
Vebjørn Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Vebjørn har bakgrunn som dommerfullmektig og er en rutinert mekler innenfor alt fra familiesaker til kommersielle tvister. Han har også erfaring som forretningsadvokat hvor han jobbet med tvisteløsning innenfor eiendom og entreprise. Han er sertifisert som mekler.
Kontakt oss

Kontakt oss