Mekling av arbeidskonflikter

For både arbeidsgiver og arbeidstaker kan det være vanskelig å finne løsning på konflikter som oppstår på arbeidsplassen.  I denne artikkelen forklarer vi hvordan digital mekling kan brukes til å løse utfordringer trygt og effektivt. 

Hva er mekling av arbeidskonflikter

Ved mekling får alle parter i saken felles bistand fra en mekler med kompetanse innen arbeidsrett. 

Meklingsmøtene er konfidensielle, og det man prater om kan ikke deles videre. Det meste av meklingen skjer ved at mekler prater med partene hver for seg som er underlagt taushetsplikt. Mekler får dermed en unik innsikt i begge parters interesser og behov, og kan hjelpe partene å foreslå løsninger.

Mekler vil arbeide for å inkludere alt det trengs en enighet rundt, i avtalen. Dette kan være alt fra opphør av ansettelsesforhold, arbeidsplikt, kompensasjon, betingelser eller plan for videre ansettelsesforhold. Alle parter vil dermed stå igjen med en fullverdig løsning innen kort tid. 

Mekle gjennomfører mekling etter reglene i tvisteloven kapittel 7. Det betyr at det er strenge krav til meklers kompetanse og nøytralitet. Det som blir fortalt under mekling kan ikke brukes mot partene ved en senere rettssak. 

Våre meklingsmøter holdes på video. Møtet starter med en felles introduksjon, før mekler deler møtet i to rom og veksler på å prate med partene. Mekler får rakst en forståelse for begge parters interesser og behov, og avdekker mulige løsninger begge kan være fornøyd med. Avtalen signeres med Bank ID.

Vi tilbyr uforpliktende samtale om du ønsker å vite mer om vårt tilbud.

IMG2

Rettslige prosesser tar fokus fra drift og skaper uro på arbeidsplassen

Hvis en arbeidsplass står i en arbeidskonflikt kan det gå hardt ut over det generelle arbeidsmiljøet og den enkelte ansattes trivsel. Det kan også gjøre ledelse vanskeligere, og produktiviteten på arbeidsplassen kan gå ned. En arbeidskonflikt som ikke lar seg løse internt, vil kunne prege arbeidsplassen i lang tid. En rettssak er også offentlig og kan svekke selskapets omdømme. 

Vitneførselen, altså de personer, kollegaer og andre ansatte som skal vitne i saken, kan føre til stor splittelse blant kollegene. Produktiviteten for virksomheten vil kunne gå ned i perioden før og under rettssaken, siden denne naturlig nok får mye fokus. Perioden frem til dommen faller og frem til en eventuell ny ankerunde, vil også sette arbeidsplassen i mer uklarhet og venting. Bevisførsel med vitner fra samme arbeidsplass kan det dessuten ofte være vanskelig å forutse resultatet av. Hva den enkelte kollega vil uttrykke i retten kan man ikke nødvendigvis ane den fulle rekkevidden av før under saken. Jussen er heller ikke nødvendigvis helt klar. Dette kan ofte føre til dissens ved domsresultatet, som i sin tur øker sannsynligheten for at saken ankes. 

For arbeidsplassen er det også mange ulemper ved en rettslig prosess. Å stå i en uavklart situasjon med en ansatt kan, særlig for mindre bedrifter med smalere budsjett, gjøre det vanskelig med nyansettelser eller å finne vikarer. Rettsprosesser er både kostnadskrevende og ressurskrevende. 

Stor belastning for arbeidstaker

For arbeidstakeren som står i konflikt, er det naturlig nok en stor psykisk belastning å ha en pågående sak mot sin arbeidsgiver. Arbeidstaker vil som regel bli anbefalt å stå i stillingen for å posisjonere seg best mulig. For mange er dette en nesten uoverkommelig oppgave som går hardt utover hverdagen mens det pågår.  Ikke sjelden fører det til uavklarte situasjoner og sykemelding. 

Det å skulle vente på en rettslig behandling av saken ved en domstol, kan innebære at hele livet settes på vent. Som en forberedelse til rettssaken må arbeidstakeren kanskje finne kollegaer som er villig til å vitne for seg i retten. Tilsvarende må arbeidstaker tåle å høre andre kollegaer og ledere vitne mot seg under rettssaken. Å stå i dette er ofte tyngre enn man kan forberede seg til på forhånd. 

Ved mekling blir begge hørt

Ved mekling får man nøytral og profesjonell hjelp til å finne gode løsninger for alle som er involvert. Fordi mekler har taushetsplikt, også i enesamtaler med partene, står man friere til uttrykke sine egentlige interesser og bekymringer. Begge kan fritt forklare hva slags løsning man mener er best. Ofte er partene nokså enige om hvordan veien videre bør være, og det handler mer om å bli enige om en helhetlig pakke. Ved mekling vil partene på en effektiv måte jobbe for å finne en løsning som begge sider kan akseptere, og som gjør at livet kan gå videre enten vedkommende fortsetter å være ansatt eller ei.

Mekling er en konfidensiell prosess, og i avtalen vil man ofte avtale taushetsplikt om vilkårene i avtalen. Det vil dermed heller ikke være fare for at avtalen skaper presedensvirkning for senere saker. Dette vil dessuten minske faren for omdømmetap for virksomheten, og ivareta behovet for diskresjon for arbeidstakeren. 

Book et gratis kartleggingsmøte

Mekle tilbyr et gratis og uforpliktende digitalt kartleggingsmøte, der du og en av våre meklere kan gå gjennom saken for å finne ut av hvilket løp som er mest passende for deres problemstilling. Du velger selv om du vil gå videre eller avslutte etter kartleggingsmøtet.

04 Signering
«Det var først og fremst veldig bra å bruke en mekler, en tredjeperson. Det var i seg selv konfliktdempende. Jeg følte at mekleren var nøytral, grundig, profesjonell, effektiv og løsningsorientert. Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til digitalt møterom, men synes det fungerte veldig bra. Det var godt å ha litt fysisk avstand.»

Hva om man ikke kommer til enighet?

Mekling er frivillig og det er når som helst mulig for partene å trekke seg fra meklingsforhandlingene. Vi erfarer at partene som regel har et sterkt ønske om en løsning, og sjeldent avbryter uten at alle alternativer er vurdert. Hos Mekle løses mer enn 8 av 10 saker. 

Dersom mekling likevel ikke skulle føre frem, vil meklingen erstatte plikten partene har til å forsøke å løse saken i minnelighet før sak kan reises for domstolene. I mange tilfeller fører mekling til at partene kan komme til enighet senere i prosessen, men før dom faller i saken. Partene vil normalt kutte sine kostnader betydelig under saksforberedelsen, ved at de har brukt en felles mekler fremfor hver sin advokat. Det man har fortalt under meklingen kan ikke brukes som bevis ved en senere rettssak og mekler har taushetsplikt. 

Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend er sertifisert mekler og er fagansvarlig for skiftesaker. Han har bakgrunn som både advokat- og dommerfullmektig der han har opparbeidet bred juridisk erfaring. Erlend er en god støttespiller for mennesker i vanskelige situasjoner, og bidrar til å finne gode og bærekraftige løsninger.
HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Helene er en mekler med svært bred og allsidig erfaring. Hun har tidligere hatt en karriere som befal og juridisk rådgiver i forsvaret etterfulgt av en tid som politiadvokat, men kan også vise til bred kunnskap som både norsk og dansk advokat i tradisjonelle advokatkontor. Hun er sertifisert mekler og har en stor entusiasme for de menneskelige aspektene, Helene er en god lytter og støttespiller for mennesker i alle typer konflikter.
Daniel Andersen

Daniel Andersen

Daniel er sertifisert som mekler, og er fagansvarlig innen meklingsfag. Han er utdannet som psykolog i Danmark med bakgrunn innen familieterapi. Han har mastergrad i organisasjonspsykologi fra BI. Som mekler jobber Daniel med saker som gjelder barn og foreldresamarbeid, konflikthåndtering på arbeidsplassen, og han bistår også i andre saker der det er høy konflikt eller vanskelig relasjon mellom partene.
Jørgen croppet

Jørgen Skofterud

Jørgen er sertifisert som mekler. Hans bakgrunn er som jurist med betydelig erfaring innen kontraktsrett og masterspesialisering rettet mot forhandlinger. Han har stor interesse for konflikthåndtering, og en stødig støttespiller når dialogen blir vanskelig. Med et godt grep om jussen og fokus på partenes interesser, hjelper han partene finne frem til gode løsninger.
Kontakt oss

Kontakt oss