Mekling i arbeidssaker

Mekling er et raskt, effektivt og skånsomt alternativ til advokat og rettsprosess som er spesielt godt egnet i arbeidssaker. Mekling er en konfidensiell prosess, der partene finner frem til en minnelig løsning gjennom en profesjonell tredjepart. Dette gjøres gjennom et digitalt møte, og det meste av forhandlingen skjer i enesamtaler med mekler, der hver samtale er underlagt taushetsplikt. Da kan partene lettere snakke åpent om hvordan de ønsker å løse saken, og mekler kan foreslå en avtale begge aksepterer.
_DSC3808

Hvilke arbeidssaker kan mekles?

Mekling brukes gjerne både forebyggende, men også når uenigheten har utviklet seg til å bli en rettslig tvist. Når man vurderer en oppsigelse eller endring av arbeidsforholdet, kan mekler med fordel inkluderes i tidlig fase. Under beskrives noen typiske saker der saken har utviklet seg slik at det er naturlig å søke bistand utenfra.

Mekling i arbeidssaker om oppsigelse og avskjed

Ved oppsigelse er det strenge formkrav til prosessen og det er frister for å bringe saken inn til rettslig behandling. Før man mottar en oppsigelse vil det gjennomføres et drøftelsesmøte, som etterfølges av et forhandlingsmøte. Deretter må arbeidstaker ta ut søksmål innen 8 uker dersom oppsigelsen bestrides.

I en direkte forhandling mellom partene vil begge sider som regel forsøke å være taktiske og posisjonere seg for en fremtidig sak. Denne dynamikken snus når du kobler inn en mekler der alle samtaler er underlagt streng taushetsplikt og bevisforbud. Partene snakker med mekler i enesamtaler der de kan uttrykke seg fritt om hvilken løsning de helst ønsker. Mekler står dermed i en unik posisjon til å foreslå løsninger begge er fornøyd med. 

Våre meklere har god kompetanse innen arbeidsrett og kan delta under selve forhandlingsmøte, slik at partene slipper unødvendige tilleggsmøter.

Mekling i arbeidssaker om endring og omorganisering

Endringer og omorganisering er blitt en ny normal i arbeidslivet. En endringsprosess er krevende og det må forventes friksjon. Men oppstår det store konflikter, eller det blir juridisk etterspill når ansatte må endre stilling eller arbeidsoppgaver, gjelder det å håndtere situasjonen raskt og effektivt. 

En meklingsprosess kan brukes både for å håndtere konflikter mellom fraksjoner, eller i individuelle arbeidsforhold. Målet med prosessen er å finne konkrete løsninger som alle kan stille seg bak, og å snu konflikten til konstruktivt samarbeid. Er konflikten gått for langt, kan man gå over til å diskutere en ryddig avslutning av arbeidsforholdet.

Mekling som tiltak etter en varsling

Når arbeidsgiver mottar et varsel har man plikt til å handle. En god del varsler gjelder trakassering på arbeidsplassen, diskriminering eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Hva er et egnet tiltak?

Faktaundersøkelser og granskning er ikke nødvendigvis egnet når utfordringen er utfordringer i arbeidsmiljøet. Det kan tvert imot virke mot sin hensikt og legge ekstra belastninger på dem det gjelder. En meklingsprosess derimot er bygget opp for å ivareta alle parter, skape større forståelse og fokusere mot konstruktive tiltak som alle kan stille seg bak. Les også om konfliktveiledning. 

 

Book et gratis kartleggingsmøte

Mekle tilbyr et gratis og uforpliktende digitalt kartleggingsmøte, der du får prate med en av våre meklere  kan gå gjennom saken for å finne ut av hvilket løp som er mest passende for deres problemstilling. Du velger selv om du vil gå videre eller avslutte etter kartleggingsmøtet.

04 Signering

Viktige elementer i en mekling

Taushetsplikt og bevisforbud

Alle samtaler er underlagt strenge regler for taushetsplikt og bevisforbud. Det er trygt å snakke åpent med mekler uten at det kommer motparten for øret. Det dere diskuterer i fellesskap kan heller ikke brukes som bevis mot deg senere.

Frivillig

Det er frivillig å delta på mekling, og man er ikke bundet av noen av forslagene til løsning før en avtale er signert. Det er ikke slik at bordet fanger. Forslagene som fremmes kan man heller ikke fortelle om videre, med mindre man selv ønsker at eget tilbud skal protokolleres. Det gjør at det er trygt å delta på forhandlingene og du har full kontroll over utfallet.

Tar vare på relasjoner

I mekling har vi fokus på relasjoner i tillegg til det juridiske. Det er viktig dersom man skal opprettholde et arbeidsforhold, men det kan også være viktig for begge parter å ivareta omdømmet. Ofte vil man i en forliksavtale forplikte seg til å ikke omtale hverandre negativt.

Juridisk og psykologisk kompetanse

Alle våre meklere har spesialkompetanse innen konflikthåndtering og er sertifiserte meklere. I tillegg har  mekler som oppnevnes enten organisasjonspsykologisk bakgrunn eller en erfaren jurist med kompetanse innen arbeidsrett.

Hva koster det?

Kartleggingsmøtet er alltid kostnadsfritt og uforpliktende. Ønsker dere ikke fortsette prosessen betaler dere heller ikke. For en full mekling tilbyr vi fastpris som dekker begge parter, kr 17.500,- (ink. mva).

Dette er inkludert:

  • Kartleggingsmøte
  • Forberedelser
  • Individuelle samtaler med mekler
  • Ett meklingsmøte med sertifisert mekler
  • Juridisk veiledning i møtet
  • Avtaleskriving

Ved behov tilbyr vi flere meklingsmøter for kr 8.500,- (ink. mva).

_DSC3944

Andre grunner til å velge Mekle

RIMELIG FASTPRIS

Hver sin advokat blir fort kostbart, tidkrevende og konfliktøkende. Ved mekling får dere felles profesjonell bistand til en rimelig fastpris.

FLEKSIBEL

Ved mekling har vi fleksibilitet i hvordan vi legger opp prosessen, og man skreddersyr en løsning til partenes behov. For noen betyr dette korte og hyppige møter, mens for andre tar vi et lengre møte og løser hele sakskomplekset på en gang.

TILRETTELAGT FOR KONSTRUKTIVE SAMTALER

Hos Mekle kjøres møtene digitalt. Våre parter forteller at de finner det mer trygt og mindre stressende å møtes gjennom skjerm. Arbeidstaker kan delta fra sin egen stue, og slipper å sitte ansikt til ansikt med sin leder. I tillegg vil mye av meklingen skje i individuelle møterom. Det betyr at du forholder deg til mekler når saken og løsningsalternativene diskuteres. På denne måten holdes samtalen på et konstruktivt plan og det er lettere å lande gode løsninger.

HURTIG LØSNING

En mekling leder til hurtig løsning. Konflikt på arbeidsplassen er belastende for alle involverte, og går ut over verdiskapende arbeid og arbeidsmiljøet. Det finnes ingen annen form for tvisteløsning som går raskere og er mer effektivt en mekling.

Kontakt oss

Kontakt oss

Hva koster en mekling?