Konflikter på jobb – kan de løses raskere og bedre med mekling?

For både arbeidsgiver og arbeidstaker kan det være vanskelig å finne løsning på konflikter som oppstår på arbeidsplassen. Kanskje det er vanskelig å få snakket godt sammen om hva problemet gjelder, eller rett og slett å finne en omforent løsning. I denne artikkelen forklarer vi hvordan digital mekling kan brukes til å løse utfordringer trygt og effektivt. 

Hva er mekling av arbeidskonflikter

Ved mekling får alle parter i saken felles bistand fra en nøytral mekler med kompetanse innen arbeidsrett. Gjennom en konfidensiell og strukturert prosess vil mekler kartlegge partenes interesser og hjelpe dem frem til en løsning alle kan akseptere. Mekler vil arbeide for å inkludere alt det trengs en enighet rundt, i avtalen. Dette kan være alt fra opphør av ansettelsesforhold, arbeidsplikt, kompensasjon, betingelser eller plan for videre ansettelsesforhold. Alle parter vil dermed stå igjen med en fullverdig løsning innen kort tid. 

Mekle gjennomfører mekling etter reglene i tvisteloven kapittel 7. Det betyr at det er strenge krav til meklers kompetanse og nøytralitet. Det som blir fortalt under mekling kan ikke brukes mot partene ved en senere rettssak. 

Våre meklere har solid erfaring innen arbeidsrett og er sertifisert innen meklingsprosess. Vi gjennomfører meklingen digitalt slik at partene kan være i sine egne omgivelser.  Det meste av meklingen skjer i fortrolige samtaler alene med mekler. Når partene har akseptert mekling vil et digitalt meklingsmøte kunne avholdes innen kort tid, og målet er å komme til en endelig avtale som signeres med Bank ID.

IMG2

Rettslige prosesser tar fokus fra drift og skaper uro på arbeidsplassen

Hvis en arbeidsplass står i en arbeidskonflikt kan det gå hardt ut over det generelle arbeidsmiljøet og den enkelte ansattes trivsel. Det kan også gjøre ledelse vanskeligere, og produktiviteten på arbeidsplassen kan gå ned. En arbeidskonflikt som ikke lar seg løse internt, vil kunne prege arbeidsplassen i lang tid. En rettssak er også offentlig og kan svekke selskapets omdømme. 

Vitneførselen, altså de personer, kollegaer og andre ansatte som skal vitne i saken, kan føre til stor splittelse blant kollegene. Produktiviteten for virksomheten vil kunne gå ned i perioden før og under rettssaken, siden denne naturlig nok får mye fokus. Perioden frem til dommen faller og frem til en eventuell ny ankerunde, vil også sette arbeidsplassen i mer uklarhet og venting. Bevisførsel med vitner fra samme arbeidsplass kan det dessuten ofte være vanskelig å forutse resultatet av. Hva den enkelte kollega vil uttrykke i retten kan man ikke nødvendigvis ane den fulle rekkevidden av før under saken. Jussen er heller ikke nødvendigvis helt klar. Dette kan ofte føre til dissens ved domsresultatet, som i sin tur øker sannsynligheten for at saken ankes. 

For arbeidsplassen er det også mange ulemper ved en rettslig prosess. Å stå i en uavklart situasjon med en ansatt kan, særlig for mindre bedrifter med smalere budsjett, gjøre det vanskelig med nyansettelser eller å finne vikarer. Rettsprosesser er både kostnadskrevende og ressurskrevende. 

Stor belastning for arbeidstaker

For arbeidstakeren som står i konflikt, er det naturlig nok en stor psykisk belastning å ha en pågående sak mot sin arbeidsgiver. Arbeidstaker vil som regel bli anbefalt å stå i stillingen for å posisjonere seg best mulig. For mange er dette en nesten uoverkommelig oppgave som går hardt utover hverdagen mens det pågår.  Ikke sjelden fører det til uavklarte situasjoner og sykemelding. 

Det å skulle vente på en rettslig behandling av saken ved en domstol, kan innebære at hele livet settes på vent. Som en forberedelse til rettssaken må arbeidstakeren kanskje finne kollegaer som er villig til å vitne for seg i retten. Tilsvarende må arbeidstaker tåle å høre andre kollegaer og ledere vitne mot seg under rettssaken. Å stå i dette er ofte tyngre enn man kan forberede seg til på forhånd. 

Ved mekling blir begge hørt

Ved mekling får man nøytral og profesjonell hjelp til å finne gode løsninger for alle som er involvert. Fordi mekler har taushetsplikt, også i enesamtaler med partene, står man friere til uttrykke sine egentlige interesser og bekymringer. Begge kan fritt forklare hva slags løsning man mener er best. Ofte er partene nokså enige om hvordan veien videre bør være, og det handler mer om å bli enige om en helhetlig pakke. Ved mekling vil partene på en effektiv måte jobbe for å finne en løsning som begge sider kan akseptere, og som gjør at livet kan gå videre enten vedkommende fortsetter å være ansatt eller ei.

Mekling er en konfidensiell prosess, og i avtalen vil man ofte avtale taushetsplikt om vilkårene i avtalen. Det vil dermed heller ikke være fare for at avtalen skaper presedensvirkning for senere saker. Dette vil dessuten minske faren for omdømmetap for virksomheten, og ivareta behovet for diskresjon for arbeidstakeren. 

«Det var først og fremst veldig bra å bruke en mekler, en tredjeperson. Det var i seg selv konfliktdempende. Jeg følte at mekleren var nøytral, grundig, profesjonell, effektiv og løsningsorientert. Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til digitalt møterom, men synes det fungerte veldig bra. Det var godt å ha litt fysisk avstand.»

Hva om man ikke kommer til enighet?

Mekling er frivillig og det er når som helst mulig for partene å trekke seg fra meklingsforhandlingene. Vi erfarer at partene som regel har et sterkt ønske om en løsning, og sjeldent avbryter uten at alle alternativer er vurdert. Hos MEKLE har vi hjulpet parter i mer enn 350 saker til å komme til en løsning. Vi løser mer enn 8 av 10 saker. 

Dersom mekling likevel ikke skulle føre frem, vil meklingen erstatte plikten partene har til å forsøke å løse saken i minnelighet før sak kan reises for domstolene. I mange tilfeller fører mekling til at partene kan komme til enighet senere i prosessen, men før dom faller i saken. Partene vil normalt kutte sine kostnader betydelig under saksforberedelsen, ved at de har brukt en felles mekler fremfor hver sin advokat. Det man har fortalt under meklingen kan ikke brukes som bevis ved en senere rettssak og mekler har taushetsplikt. 

Når kan mekling brukes?

Vi anbefaler at man forsøker å sette inn en mekler så tidlig som mulig. Ved personalkonflikter og i mange varslingssaker er det viktig å sette inn tiltak raskt. En ren faktaundersøkelse kan virke mot sin hensikt. Meklingsprosess kan være svært effektiv alternativ og bidra til at alle parter blir hørt, øker sin forståelse og at man blir enige om noen spilleregler fremover. Ved oppsigelsessaker eller saker som gjelder avskjed kan mekler med fordel settes inn allerede ved drøftelsesmøtet. Uansett vil vi anbefale at mekling forsøkes før man prøver domstolene. 

Registrer sak helt uforpliktende

Ønsker du å forsøke mekling? 

Klikk her for å registrere sak, eller ring oss på telefon 22 44 41 00.

Å registrere sak hos oss er helt uforpliktende. Vi kontakter de andre partene i saken og det påløper ingen kostnad dersom de ikke ønsker å delta.

Kontakt oss

Kontakt oss

Sigrid 1

Sigrid Frogner Larsen

Sigrid har erfaring som rettsmekler fra sin periode som dommerfullmektig. Hun har lang erfaring med forhandlinger og konflikthåndtering både som sivil advokat og politiadvokat. Sigrid har et godt grep om det juridiske og hun er en god lytter.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend har bred erfaring med mekling og konfliktløsning, både fra sin bakgrunn som dommerfullmektig, men også fra tidligere jobb som advokatfullmektig. Han har arbeidet mye med mennesker i svært vanskelige situasjoner og er en god støttespiller. Erlend er sertifisert mekler og bidrar til gode løsninger i en variert bredde av saker.
HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Helene er en mekler med svært bred og allsidig erfaring. Hun har tidligere hatt en karriere som befal og juridisk rådgiver i forsvaret etterfulgt av en tid som politiadvokat, men kan også vise til bred kunnskap som både norsk og dansk advokat i tradisjonelle advokatkontor. Hun er sertifisert mekler og har en stor entusiasme for de menneskelige aspektene, Helene er en god lytter og støttespiller for mennesker i alle typer konflikter.