Avtale om mekling

Innledning

Ved å samtykke til disse skriftlige vilkårene har partene inngått avtale om utenrettslig mekling etter tvisteloven kapittel 7. Partene er enige om at meklingsoppdraget skal leveres av Mekle, org nr 925 336 246, i tråd med bestemmelsene i denne avtalen. All bistand gitt av Mekle er underlagt bestemmelsene i denne avtalen.

Mekling er et lovbestemt alternativ til annen tvisteløsning i første instans. Det innebærer at for de tilfeller det er gjennomført mekling etter tvistelovens kapittel 7, og saken ikke er løst, er det ikke nødvendig med forliksrådsbehandling, jf tvisteloven § 6-2 (2) bokstav b.

Taushetsplikt og bevisforbud

Mekling er underlagt regler om bevisforbud etter tvistelovens § 7-3 (6), jf § 8-6. Det innebærer at partene ikke kan forklare seg for domstolen om det som kommer frem under meklingen. Det er heller ikke tillatt å fremlegge skriftlige saksbeskrivelser, forklaringer eller redegjørelser som er gitt i anledning meklingen som bevis i saken. Bevisforbudet gjelder tilsvarende for mekler, herunder notater og avtaleforslag som mekler har delt med partene. Mekler har imidlertid lov til å forklare seg om en avtale er i samsvar med hva partene ble enige om under meklingen.
Protokoll etter avsluttet mekling kan fremlegges ved en rettslig prosess, og eventuelle tilbud som er inntatt i protekollen kan partene opplyse om.

Partene er ikke avskåret fra å gi opplysninger om konkrete bevis som det ble opplyst om og som ikke er kommet frem på annen måte. Dokumentbevis som er fremlagt ved mekling kan også brukes ved senere rettslig prosess. Partene er videre enige om at sakkyndigrapporter som er innhentet under meklingen kan fremlegges som bevis.

Partene er enige om at de i all annen sammenheng skal bevare taushet om forhold de har fått seg meddelt under meklingsforhandlingene. Det er ikke tillatt å gjøre opptak av meklingsmøtet.

Foreldelse

Begge parter er enige om og vedtar at for de krav som er brakt inn for utenrettslig mekling i saken, forlenges foreldelsesfristen med 6 måneder etter at mekling er avsluttet, jf foreldelsesloven § 28 (1). Meklingen skal anses avsluttet når meklingsprotokollen er signert av mekler. Partenes avtale om forlenget frist, får ingen virkning for krav som allerede er foreldet før mekling er akseptert.

Standardvilkår

Mekler

Mekle skal oppnevne en mekler i saken så snart alle parter har akseptert mekling og fått anledning til å presentere sitt syn i saken. Mekler som oppnevnes skal være upartisk og uavhengig av partene og kvalifisert for vervet, jf tvisteloven § 7-2 (2). Mekler er også underlagt selskapets etiske retningslinjer. Mekler skal vurdere sin habilitet før oppdraget aksepteres. Har partene innsigelser mot meklers nøytralitet og upartiskhet må dette meldes fra snarest og senest ved oppstart av meklingsmøtet.

Partenes plikter

Partene forplikter seg til å overholde de frister som settes for saksbehandlingen og å møte til de avtalte tidspunktene for meklingsmøter. Hvis partene ikke følger opp frister som er satt ved saksbehandlingen, kan dette føre til at avtalte møter og fremdrift i saken utsettes eller at oppdraget avlyses.

Dersom tidspunkt for meklingsmøte ikke passer må dette straks meldes til kundesenteret på post@mekle.no. Hvis en part uteblir fra avtalt møte uten at dette er varslet minst 48 timer i forveien, kan Mekle fakturere et uteblivelsesgebyr på inntil kr 2 500.

Mekle gjennomfører mekling gjennom digitale løsninger, som videomøte, telefon og e-post. Partene er forpliktet til å påse at de har utstyr og internettforbindelse som fungerer før videomøte.

Meklerens rolle

Mekler skal bistå begge partene med å finne frem til en minnelig løsning og støtte partene i å utarbeide egne løsningsforslag. Mekling er ment å skape rom for forlik, hvor flere forhold spiller inn på partenes ønske om å binde seg. Mekler skal ikke være en juridisk rådgiver for partene eller vurdere avtalen partene ønsker å inngå opp mot sannsynlig domsresultat. Mekler kan imidlertid gi veiledning om rettsregler helt overordnet, og påpeke styrker og svakheter i partenes argumentasjon når det ansees hensiktsmessig, og utarbeide forslag til en løsning dersom partene ønsker det, jf. tvisteloven § 7-3 (3).

Meklers konfidensialitet

Mekleren har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter, og plikter også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. Kun i visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten. Med mindre noe annet er avtalt, har mekler adgang til å dele relevante opplysninger med ansatte i Mekle så langt det er nødvendig, som for eksempel til kundeservice og administrasjon. Øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som meklerne. Alle medarbeidere og support-funksjoner bruker tilgangsstyrt plattform med to-trinns autentisering.

Meklingsprosessen

Meklingsmøtet gjennomføres normalt som fellesmøte fra start, men mekler kan og gjennomføre særmøter underveis der mekler snakker med hver part i fortrolighet. Mekler har taushetsplikt om det som fremkommer i disse særmøtene og kan bare videreformidle det parten selv tillater. Der det er ønske fra partene, og mekler finner det tilrådelig, kan meklingsmøtet i sin helhet gjennomføres i særmøter.

Ved oppnådd enighet bistår mekler med å sette opp en avtale som signeres av partene med Bank-ID. En avtale inngått under mekling er juridisk bindende og partene er selv ansvarlig for gjennomføringen.

Andre medhjelpere

For at mekling skal fungere etter sin hensikt skal partene selv stå i sentrum av forhandlingene. Mekle har tilrettelagt tjenesten med tanke på at partene skal kunne stille alene.

Partene som ønsker å ta med seg tolk, advokat eller annen støtteperson under meklingsmøte, plikter å opplyse om dette så snart som mulig og uansett før oppstart av meklingsmøtet. Advokater skal ved mekling ha en tilbaketrukket rolle og ikke være den som i hovedsak fører ordet. Parten dekker selv kostnad til egen medhjelper.

Ved behov kan Mekle bistå med å oppnevne og bestille nøytral skadetakst, verdivurdering eller annen sakkyndig bistand. Bestilling og mandat skal godkjennes av partene. Partene er selv ansvarlig for å betale kostnader til sakkyndig og vil bli fakturert direkte av tjenesteyter.

Protokoll etter avsluttet mekling

Mekler skal føre en protokoll over meklingen som viser hvem som har deltatt og som kort angir hva tvisten gjelder. Avgis det forklaring fra utenforstående, skal det angis hvem det er. En part som setter fram et forlikstilbud, kan kreve dette protokollert. Meklingen avsluttes ved at det inngås minnelig avtale, ved at mekleren erklærer at videre mekling anses uhensiktsmessig, eller ved at en eller begge parter erklærer at de ikke ønsker fortsatt mekling. Det skal angis i protokollen at meklingen er avsluttet. Protokollen oversendes partene elektronisk ved avsluttet mekling. Dersom en part har trukket seg fra meklingsavtalen før mekling er gjennomført, kan mekler utstede en protkoll som angir at mekling er avtalt men ikke gjennomført.

Behandling av personopplysninger

For å gjennomføre en mekling og oppfylle oppdraget mellom partene og Mekle er det nødvendig å behandle personopplysninger, herunder også såkalt særlige kategorier personopplysninger, om det er nødvendig. Dette gjøres i samsvar med personopplysningsloven og øvrig gjeldende regelverk. Tredjeparter vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre tjenesten, for eksempel offentlige organer.

Kunden har rett til innsyn i egne personopplysninger. Kunden kan også be om å få personopplysningene korrigert med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning. Videre kan kunden be om at behandlingen av personopplysningene begrenses, samt motsette seg visse former for behandling i samsvar med gjeldende lovgivning. For mer informasjon vises det til personvernerklæring (www.mekle.no/personvernerklaering)

Betaling

Dersom det er bekreftet at saken dekkes under en eller begge parters rettshjelpsforsikring, vil Mekle fakturere forsikringselskapet direkte. Ingen kostnader vil påløpe for partene før Mekle har fått bekreftet forsikringsdekningen.

I saker der det ikke er forsikringsdekning vil Mekle fakturere partene for tjenesten etter gjeldende prisliste. Med mindre annet er avtalt, er partene ansvarlig for hver sin andel av kostnadene. Det faktureres etterskuddsvis med 7 dagers betalingsfrist. Ved manglende betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende regler.

Ansvar

Den enkelte mekler er selv ansvarlig for å gjennomføre meklingen i tråd med Mekles etiske retningslinjer. Meklers rolle er å bistå partene med å finne en minnelig løsning, der det ofte er flere hensyn som gjør seg gjeldende. En avtale som er inngått under mekling kan avvike fra bakgrunnsretten. Partene er selv ansvarlig for de avtaler som inngås ved mekling, både i form, innhold og gjennomføring. Mekle sitt ansvar er begrenset til hva partene har betalt for tjenesten.