Avtale om mekling

Innledning

Partene har i dag inngått avtale om utenrettslig mekling etter tvisteloven kapittel 7. Partene er enige om at meklingsoppdraget skal leveres av Mekling AS (heretter MEKLE).

MEKLE oppnevner en nøytral og uavhengig mekler som er kvalifisert for vervet.

Alternativ tvisteløsning

Mekling er et lovbestemt alternativ til annen tvisteløsning i første instans. Det innebærer at for de tilfeller det er gjennomført mekling etter tvistelovens kapittel 7, og saken ikke er løst, er det ikke nødvendig med forliksrådsbehandling, jf tvisteloven § 6-2 annet ledd, bokstav b.

Taushetsplikt og bevisforbud

Mekling er underlagt regler om bevisforbud etter tvistelovens § 7-3 sjette ledd, jf § 8-6. Det innebærer at partene ikke kan forklare seg for domstolen om det som kommer frem under meklingen. Partene er likevel ikke avskåret fra å gi opplysninger om konkrete bevis som det ble opplyst om og som ikke er kommet frem på annen måte. Partene kan også opplyse om tilbud som er blitt protokollert under meklingen.

Partene er enige om at de dokumentbevis som er fremlagt ved mekling kan brukes ved senere rettslig prosess. Partene er videre enige om at hvis det er innhentet en felles sakkyndig rapport under meklingen kan denne fremlegges som bevis.

Partene er enige om at de i all annen sammenheng skal bevare taushet om forhold de har fått seg meddelt under meklingsforhandlingene.

Foreldelse

Begge parter er enige om og vedtar at for de krav som er brakt inn for utenrettslig mekling i saken, forlenges foreldelsesfristen med 6 måneder etter at mekling er avsluttet, jf foreldelsesloven § 28 første ledd. Meklingen skal anses avsluttet når meklingsprotokollen er signert av mekler. Partenes avtale om forlenget frist, får ingen virkning for krav som allerede er foreldet før mekling er akseptert.

Standardvilkår

Bakgrunn

MEKLE er en leverandør av meklingsoppdrag som leveres gjennom den digitale plattformen https://www.mekle.no/.

Det er avtalt at MEKLE skal oppnevne en nøytral mekler for partene i anledning saken. Oppnevnelsen skjer i tråd med bestemmelsene i tvisteloven § 7-2 annet ledd hvor det stilles krav til at mekler er upartisk og uavhengig av partene og kvalifisert for vervet. MEKLE sørger for at kompetansekravet er ivaretatt. Det benyttes både meklere som er ansatte i selskapet og eksterne meklere selskapet har samarbeidsavtale med.

MEKLE står fritt til å kunne oppnevne en medhjelper som sammen med mekleren kan bistå partene i den enkelte sak.

Mekler og eventuell medhjelper skal vurdere sin egen habilitet før oppdraget aksepteres. Har partene innsigelser mot meklers nøytralitet og upartiskhet må dette meldes fra snarest og senest ved oppstart av meklingsmøtet.

Partenes plikter

MEKLE skal oppnevne en mekler i saken så snart alle parter har akseptert mekling og presentert sitt syn i saken. Partene forplikter seg til å overholde de frister som settes for saksbehandlingen og å møte til de avtalte tidspunktene for meklingsmøtet og eventuelle andre møter.

Dersom tidspunktet ikke passer, må dette straks meldes til mekler på post@mekle.no, senest 48 timer før oppsatt tid. Hvis en part uteblir fra avtalt møte uten at dette er varslet minst 48 timer i forveien, skal det føres 3 timers tidsbruk for møtet. Hvis partene ikke følger opp frister som er satt ved saksbehandlingen, kan dette føre til at avtalte møter og fremdrift i saken utsettes eller at oppdraget avlyses. MEKLE tilbyr primært gjennomføring av mekling gjennom digitale løsninger, som videomøte, telefon og e-post. Partene er forpliktet til å påse at de har utstyr og internettforbindelse som fungerer før videomøte.

Meklerens rolle

Mekling er et alternativ for rettslig tvisteløsning hvor meklers rolle er å assistere forhandlingene. Mekling er ment å skape rom for forlik, hvor flere forhold spiller inn på partenes ønske om å binde seg. Mekler skal ikke være en juridisk rådgiver for partene eller vurdere avtalen partene ønsker å inngå opp mot sannsynlig domsresultat. Mekler kan imidlertid påpeke styrker og svakheter i partenes argumentasjon når det ansees hensiktsmessig, og utarbeide forslag til en løsning dersom partene ønsker det, jf. tvisteloven § 7-3 tredje ledd.

Meklingsprosessen

Under meklingen kan det gjennomføres fellesmøter der både partene og mekler er tilstede. Det kan også holdes separate møter hvor mekler har fortrolige samtaler med hver part alene. Mekler vil da ha taushetsplikt om det som fremkommer i disse enesamtalene, med mindre det avtales at opplysningene kan bringes videre til den andre.

Mekler skal føre en protokoll over meklingen som viser hvem som deltar. Avgis det forklaring fra utenforstående, skal det angis hvem det er. En part som setter fram et forlikstilbud, kan kreve dette protokollert. Meklingsprotokollen sendes partene etter avsluttet mekling. Det utarbeides ikke utfyllende referat fra forhandlingene.

Andre medhjelpere

MEKLE har tilrettelagt tjenesten med tanke på at partene skal kunne stille alene. For at mekling skal fungere etter sin hensikt skal partene selv stå i sentrum av forhandlingene. Partene kan likevel velge å ta med seg advokat eller annen rådgiver under meklingsmøte, men plikter å opplyse om dette så snart som mulig og uansett før oppstart av meklingsmøtet.

Advokater skal ved mekling ha en tilbaketrukket rolle og skal ikke føre ordet. Parten dekker selv kostnad til egen medhjelper.

Hvis partene har behov for en sakkyndig medhjelper, kan MEKLE bistå med å oppnevne og bestille nøytral takst eller annen sakkyndig bistand. Partene er selv ansvarlig for å betale kostnader til sakkyndig. Behov for sakkyndig medhjelper avklares under planleggingsfasen.

Behandling av personopplysninger

For å gjennomføre en mekling og oppfylle oppdraget mellom partene og MEKLE er det nødvendig å behandle personopplysninger, herunder også såkalt særlige kategorier personopplysninger, om det er nødvendig. Dette gjøres i samsvar med personopplysningsloven og øvrig gjeldende regelverk. Tredjeparter vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre tjenesten, for eksempel offentlige organer.

Kunden har rett til innsyn i egne personopplysninger. Kunden kan også be om å få personopplysningene korrigert med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning. Videre kan kunden be om at behandlingen av personopplysningene begrenses, samt motsette seg visse former for behandling i samsvar med gjeldende lovgivning. For mer informasjon vises det til personvernerklæring (www.mekle.no/personvernerklaering)

Konfidensialitet

Mekleren har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter, og plikter også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten. Med mindre noe annet er avtalt, har mekler adgang til å dele relevante opplysninger med ansatte i MEKLE, så langt det er nødvendig, som for eksempel til kundeservice og administrasjon. Øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som meklerne. Alle medarbeidere og support-funksjoner bruker tilgangsstyrt plattform med to-trinns autentisering.

Betaling

Partene velger prismodell ved innmelding av sak. Med mindre annet er avtalt, er partene ansvarlig for sin halvpart av kostnadene. Det faktureres etterskuddsvis med 7 dagers betalingsfrist. Der det er bekreftet forsikringsdekning, vil MEKLE fakturere forsikringsselskapet direkte. Er det gitt uriktig opplysning om forsikringsdekning, er kunden ansvarlig for kostnaden.

Dersom en av partene har rettshjelpsforsikring og bekreftet dekning, så vil meklingsprosessen være kostnadsfri. Dersom kostnaden til mekling dekkes av forsikring, vil det normalt inkludere ett meklingsmøte. Ved behov for flere møter kan partene selv velge å dekke denne kostnaden i henhold til gjeldende priser.

Ved manglende betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende regler.

Ansvar

MEKLE er ikke ansvarlig for feil begått av meklere som selskapet har satt saken ut til eller for underleverandører som selskapet etter avtale med kunden har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. Det er den enkelte mekler som er ansvarlig for at prosessen utføres i tråd med gode meklingsprinsipper. MEKLE eller mekleren yter ikke juridisk rådgivning og er ikke ansvarlig for form eller innhold av de avtaler som inngås mellom partene. MEKLEs ansvar er under enhver omstendighet begrenset til hva partene har betalt for mekling.