Warning: rename(/tmp/wordpress-seo.22.1-i7YWj1.tmp,/tmp/wordpress-seo.22.1.zip): Operation not permitted in /srv/web1/mekle/mekle.no/wp-admin/includes/file.php on line 1234

Warning: unlink(/tmp/wordpress-seo.22.1.zip): Operation not permitted in /srv/web1/mekle/mekle.no/wp-admin/includes/file.php on line 1239
Mekle erstatter forliksrådet | Mekle

MEKLE erstatter forliksrådet – få rask hjelp til å løse saken din

Forliksrådet er førsteinstans for behandling av sivile tvister i Norge. Det betyr at i mange tilfeller må en sak behandles i et forliksråd, før den kan kan bringes inn for de ordinære domstolene. Saksbehandlingstiden hos forliksrådene i Norge er flere måneder lang, og det er krav om fysisk oppmøte. Mekling hos Mekle kan erstatte forliksrådsbehandling og gir partene rask hjelp til å løse saken sin gjennom digital mekling. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en sak behandles i forliksrådene og bli mer kjent med hvordan en mekling hos oss foregår.

«Vi mekler i alle sakstyper med unntak av straffesaker.»

MEKLE er et alternativ til forliksrådet

Mekling hos Mekle er etter loven et alternativ til behandling i forliksrådet. Vi mekler i alle sakstyper med unntak av straffesaker. Innenfor det sivilrettslige feltet er vi med andre ord et fullverdig alternativ til forliksrådet. De vanligste sakene hos oss er innenfor kjøp og salg, borettslag og sameie, nabosaker, eiendom, byggesaker, arbeidsrettssaker, kommersielle tvister, reklamasjoner, barn og foreldresamarbeid, samlivsbrudd og arveoppgjør.

Vi mekler i alle sakstyper med unntak av straffesaker. Innenfor det sivilrettslige feltet er vi med andre ord et fullverdig alternativ til forliksrådet. De vanligste sakene hos oss er innenfor kjøp og salg, borettslag og sameie, nabosaker, eiendom, byggesaker, arbeidsrettssaker, kommersielle tvister, reklamasjoner, barn og foreldresamarbeid, samlivsbrudd og arveoppgjør.

Dersom du ikke velger mekling hos Mekle, må du forholde deg til lovens andre alternativer for å løse saken. I tvister som gjelder økonomiske verdier under 200,000 kroner er førsteinstans forliksrådet. Du kan med andre ord ikke bringe saken direkte inn for tingretten, den må via forliksrådet først. Det finnes også sakstyper forliksrådene ikke behandler, slik som barnefordeling og samværsrett, søksmål mot det offentlige, saker om patenter, varemerker og design, og feks jordskiftesaker og trygdesaker. Her må sakene gå rett for tingretten dersom du ikke velger mekling.

Mekling hos Mekle skiller seg fra forliksrådet på flere måter. Vi har kun sertifiserte meklere med spisskompetanse innen juss eller annen fagbakgrunn, og meklingene gjennomføres raskt, på en brukervennlig og smidig måte.

Hvem behandler sakene i forliksrådet? 

Forliksrådet består av tre forliksrådsmedlemmer, og tre varamedlemmer. Forliksrådsmedlemmene velges av det enkelte kommunestyret og velges blant kommunens innbyggere. Noen kommuner har felles forliksråd med andre nabokommuner.

Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere mellom 25 og 70 år, være skikket og ha plettfri vandel. Det stilles ikke krav om at medlemmene skal være jurister eller ha utdanning innenfor annen relevant profesjon. I praksis er det ofte tidligere politikere fra kommunestyret eller andre med lignende bakgrunn fra den aktuelle kommunen som sitter i forliksrådet. I tillegg til intern opplæring hos det enkelte forliksråd, gjennomføres det kurs for forliksrådsmedlemmene nasjonalt to ganger i året over to kursdager. 

Alle meklerne hos oss er enten sertifisert av Advokatforeningen eller gjennom internasjonale sertifiseringsordninger. De fleste er advokater eller jurister, men vi har også meklere med annen yrkesbakgrunn som psykologer og ingeniører. Vi har i dag det største fagmiljøet for meklere i Norge. Vi sørger hele tiden for å vedlikeholde og forbedre vår meklingskompetanse gjennom intern opplæring og kursing av meklerne. MEKLE oppnevner alltid den mekleren som er best egnet til å løse den aktuelle saken basert på erfaring og kompetanse. Alle som kommer til mekling hos oss skal være trygge på at de får en kompetent mekler i sin sak.

«-Mekling hos Mekle erstatter forliksrådsbehandling og gir partene rask hjelp til å løse saken»

Both_Parties_Heard

Hvordan behandles sakene i forliksrådet? 

Forliksrådene i Norge har til enhver tid et stort antall saker i kø, og behandlingstiden ved de største forliksrådene i Norge ligger på tre måneder eller mer. Etter loven kan saken kreves innstilt av en part hvis saken ikke er avsluttet innen tre måneder etter at forliksklagen ble forkynt. Det betyr at dersom det har gått mer enn tre måneder, kan saken stå i fare for å bli avsluttet ved forliksrådet. Alternativet er da en rettsprosess ved tingretten – eller å søke mekling.

En sak for forliksrådet innledes ved at en av dere skriver en forliksklage. I praksis er dette et standardisert skjema der kravet må begrunnes. Det er mulig å få bistand av advokat til å skrive forliksklagen, men det er ofte kostbart og mer tidkrevende. 

Samtidig med forliksklagen vil du bli bedt om å sende et brev til den andre parten med kravet ditt og en begrunnelse. Forliksrådet vil typisk legge ved et standardskriv der den andre parten blir bedt om å ta stilling til kravet. I det samme skrivet blir den andre parten informert om at det vil bli tatt ut sak for forliksrådet dersom kravet ikke innfris. 

Når forliksrådet mottar klagen din, vil klagen bli sendt til motparten med en frist på to uker for å gi et svar. Svaret du får fra forliksrådet er derfor som regel en kopi av svaret fra den andre parten. Noen ganger kan det være det som kalles en fraværsdom, dvs en dom som tar ditt krav til følge dersom den andre parten har latt være å svare. 

Selve meklingsmøtet varer som regel i om lag 30 minutter. Dere vil få mulighet til å presentere hver deres syn på saken og legge frem eventuelle dokumenter før meklingen begynner. Hvordan meklingen i forliksrådet skal gjennomføres sier loven lite om. Dette er derfor overlatt til det enkelte forliksråd. Hvordan meklingen gjennomføres varierer trolig en del fra forliksråd til forliksråd. 

Det er tre mulige utfall av saken i forliksrådet:

1) partene blir enige og saken forlikes,

2) forliksrådet kan avsi dom dersom partene ber om det, eller

3) forliksrådet kan velge å innstille saken dersom de finner saken uegnet for behandling i forliksrådet. At en sak innstilles, besluttes som regel før det avtales møte i forliksrådet. 

Når det gjelder alternativ nr. 2, kan forliksrådet avsi dom i tre tilfeller hvis de mener at saken er tilstrekkelig opplyst for å avsi dom. Det første tilfellet er der begge har samtykket til at forliksrådet avsier dom. Det andre tilfellet gjelder for saker der tvistesum under 200,000 kroner og en av partene ber om at det avsies dom. Det tredje tilfellet er at forliksrådet kan avsi dom hvis den som har sendt inn forliksklage ber om det og vilkårene for fraværsdom er oppfylt. Slik dom kan likevel bare avsies hvis den andre parten kommer med åpenbare uholdbare innsigelser eller har sagt at den ikke vil betale som eneste grunn til å ikke innfri kravet. Selve domsavsigelsen vil finne sted mellom 1 til 2 uker etter at meklingsmøtet er avholdt.

«-Mekler vil hjelpe dere med å analysere ulike alternativer og jobber sammen med dere for å finne en løsning som dere begge kan akseptere.»

Hvordan behandles en sak hos Mekle?

Vi legger opp til en så brukervennlig og enkel saksbehandling som mulig hos oss. Når du melder inn saken, vil du bli bedt om å fylle ut et enkelt digitalt skjema som er tilpasset din type sak. Mekle vil deretter kontakte din motpart som må svare på de samme spørsmålene. 

For å sørge for meklerens nøytralitet, vil mekleren få innsyn i saken først når dere begge har fylt ut det digitale skjemaet. Mekleren vil da ta kontakt med dere på telefon for å introdusere seg selv, avklare habilitet, avklare hvilke eventuelle dokumenter som trengs i saken. Disse lastes i så fall opp i en sikker portal som kun gjøres tilgjengelig for dere og mekleren. Målet er å holde antallet dokumenter til et minimumsnivå for å sikre en så effektiv og oversiktlig prosess som mulig. 

Selve meklingsmøtet gjennomføres digitalt og det settes av den tiden som saken krever. Partene slipper derfor å reise til et bestemt oppmøtested. Meklingen vil foregå både i fellesmøter og individuelle samtaler. Mekler vil hjelpe dere med å analysere ulike alternativer og jobber sammen med dere for å finne en løsning som dere begge kan akseptere. Når dere har kommet til enighet vil mekleren gjennomgå avtalen med dere i fellesskap. Mekleren vil ferdigstille avtalen og sende den til signering med BankID. De aller fleste signerer avtalen i meklingsmøtet, og er dermed helt ferdig med saken sin samme dag.

Oppsummering 

Ved mekling hos MEKLE får partene rask hjelp sammenlignet med forliksrådet. Partene slipper å bruke tid på reising og møte opp et bestemt sted. Partene vil også alltid få tilstrekkelig med tid til å presentere saken sin. Meklingsmøtets lengde vil alltid tilpasses sakens behov og avtalen signeres elektronisk i meklingsmøte. Partene bevarer også kontrollen over resultatet av meklingen og unngår en usikker dom fra forliksrådet, hvor vurderingene er skjønnsmessige og utfallet kan være vanskelig å forutse. Vi kommer til enighet i 85% av alle sakene vi får inn.

Marius W Vernan

Marius W Vernan

Marius er sertifsert som mekler og er fagansvarlig innen kjøp og eiendom. Han har bakgrunn som advokat fra forsikring og advokatfirma, og har betydelig meklingserfaring. Marius har en praktisk tilnærming, og han navigerer partene godt gjennom komplekse problemer. Han er flink til å hjelpe partene raskt til løsning, samtidig som begge parter blir svært godt ivaretatt.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend er sertifisert mekler og er fagansvarlig for skiftesaker. Han har bakgrunn som både advokat- og dommerfullmektig der han har opparbeidet bred juridisk erfaring. Erlend er en god støttespiller for mennesker i vanskelige situasjoner, og bidrar til å finne gode og bærekraftige løsninger.
Kontakt oss

Kontakt oss