Kjøp av bruktbil – hvilke regler gjelder for feil og mangler?

Ved kjøp av bruktbil, kan det oppstå feil med bilen som man ikke forventet. I noen tilfeller kan dette utgjøre en mangel som selger er ansvarlig for. I andre tilfeller kan dette være slitasje som må påregnes ved bruktbilkjøp. I denne artikkelen kan du lese om reglene som gjelder for feil og mangler ved kjøp av bruktbiler og andre motorkjøretøy. Du kan også lese om hvorfor mekling er en spesielt god metode for å løse en konflikt som har oppstått i slike tilfeller.

Et bruktbilkjøp reguleres enten av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Dersom bilen kjøpes av en annen privatperson, vil kjøpet reguleres av kjøpsloven. Dersom bilselgeren er en forhandler vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Hovedforskjellen mellom lovene er at de er utformet med sikte på at det er ulike styrkeforhold mellom partene i kjøpsavtalen. 

Dersom bilen kjøpes av en annen privatperson skal det mer til for at det foreligger en mangel som selgeren er ansvarlig for. 

Alle bildeler har en levetid, og ved kjøp av bruktbil er det ikke automatikk i at selger er ansvarlig for alle feil som måtte oppstå. Ved vurderingen av om feilen utgjør en mangel, eller det må betraktes som alminnelig slitasje, må man vurdere blant annet 

  • Opplysningene gitt ved salg
  • Bilens kilometerstand
  • Bilens alder 
  • Type feil
  • Utbedringskostnad

Det må gjøres en helt konkret og skjønnsmessig vurdering av om feilen ved bilen utgjør en mangel. Det er derfor ofte risiko forbundet med å få saken prøvd i rettssystemet, fordi utfallet kan være vanskelig å forutse. 

Aktuelt-7
Mekling er en spesielt god måte å løse uenigheter ved bilkjøp på. Et meklingsmøte kan settes opp raskt, og kostnaden ved mekling er mindre enn det en rettsprosess vil koste. Ved mekling vil man få en nøytral arena der både kjøper og selger kan uttrykke sitt syn på saken. Mekler vil deretter kartlegge begge parters interesse, og i fellesskap jobbe frem til en løsning i saken som begge kan akseptere. Dersom det er snakk om utbetaling av et beløp, vil man kunne komme frem til mer fleksible avtaler rundt feks avbetaling enn det man kan få som resultat i en dom. Det er også mulig å finne andre sakstilpassede og fleksible løsninger sammen med mekler og den andre parten.

Bil solgt “som den er”

Dersom bilen er solgt med et “som den er” eller “as is” forbehold, skal det svært mye til før det foreligger en mangel bilselger er ansvarlig for. Kjøper har som utgangspunkt overtatt all risiko for forhold som måtte oppstå ved bilen. 

Det finnes likevel unntak som gjør at bilselger kan være ansvarlig. Dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om bilen, eller bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente,  vil dette kunne føre til at selgeren er ansvarlig. Terskelen for når bilen er i “vesentlig dårligere stand” er høy, og det skal mye til for å holde bilselgeren ansvarlig for feilen. 

Dokumentere mangelen

Dersom bilen har en feil som kjøper ønsker å holde selger ansvarlig for, er det viktig å dokumentere feilen. Dette kan gjøres ved å få en uavhengig vurdering fra et verksted hvor mekaniker lager en rapport på hva som er feil, og hva det vil koste å reparere feilen.

Dersom det foreligger en mangel ved bilen

Dersom bilen har en mangel kan det gjøres gjeldende krav mot bilselger. Det kan blant annet kreves:

 

  • Retting av feilen
  • Prisavslag
  • Erstatning
  • Heving av kjøpet
Mekle_Icon_Fast_Fallback

Retting

Dersom det er en feil på bilen, har selger rett til å forsøke å rette feilen. Dersom bilselger ønsker å rette, skal dette gjøres uten vesentlig ulempe for kjøper. Det skal mye til før kjøper kan nekte selger å rette feilen. Dersom kjøper ikke gir selger mulighet til å rette feilen, kan dette føre til at kjøpers eventuelle krav om prisavslag eller erstatning faller bort. 

Prisavslag

Hvis mangelen ikke rettes av selger kan det kreves prisavslag. Prisavslaget skal normalt tilsvare reduksjonen av bilens verdi som følge av mangelen, slik at balansen i avtaleforholdet gjenopprettes. Et utgangspunkt for prisavslagets størrelse kan være kostnadene ved å få feilen rettet. Det må likevel gjøres en vurdering av om reparasjonen tilfører bilen en verdi, for eksempel dersom motoren byttes. Det må i slike tilfeller gjøres et fradrag for den verdi som blir tilført ved reparasjonen. 

Erstatning

I visse tilfeller kan man ha krav på erstatning for økonomisk tap man lider som følge av mangelen. Dette er noe som kommer i tillegg til de andre krav man kan rett mot selger. Man må kunne dokumentere det økonomiske tapet. Det er derfor viktig å ta vare på regninger, kvitteringer og lignende.

For å ha krav på erstatning, må det være en årsakssammenheng mellom tapet og mangelen. Dette betyr at de utgiftene man ville ha hatt uavhengig av mangelen, ikke kan kreves erstattet. Det er kun det økonomiske tapet man lider som en direkte følge av mangelen man eventuelt kan få erstattet.

Heving

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Heving er et unntak fra dette utgangspunktet. Det er derfor en ganske høy terskel for å heve et kjøp, særlig innenfor kjøpsloven. Heving av kjøpet vil kun være aktuelt i de tilfeller hvor det foreligger en “vesentlig mangel” ved bilen.

Marius W Vernan

Marius W Vernan

Marius er sertifsert som mekler. Han har bakgrunn som advokat fra forsikring og advokatfirma. Han har en bred erfaring innen privatrett, med spesiell vekt på eiendomsrett og kontraktsrett. Han bruker sin kompetanse på å bidra til saker løses.
Christopher Olsson Lønes

Christopher Olsson Lønes

Christopher er en godt skolert mekler som brenner for meklingsfaget. Han har vunnet flere prestisjefylte meklings-konkurranser, og er også en erfaren kurs og foredragsholder innen forhandlingsteknikker og mekling. Han er sertifisert som mekler.
Vebjørn Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Vebjørn har bakgrunn som dommerfullmektig og er en rutinert mekler innenfor alt fra familiesaker til kommersielle tvister. Han har også erfaring som forretningsadvokat hvor han jobbet med tvisteløsning innenfor eiendom og entreprise. Han er sertifisert som mekler.