Tidligere ektefeller: Hensynet til barna er det aller viktigste

Mange av MEKLEs kunder velger mekling når de står i et samlivsbrudd og ønsker å komme frem til en avtale som begge kan være fornøyd med. Dette gjelder både ved skilsmisse mellom ektefeller og samlivsbrudd mellom samboere.

Dersom du ikke har deltatt i en mekling før, synes du kanskje det ikke er så lett å se for deg hva som skjer i en mekling, og hva som kan være mulige løsninger. I denne artikkelen kan du lese om en reell, anonymisert, sak hos oss, lese hva begge partene syntes om meklingen og se hva de kom frem til i selve avtalen.

Forberedelsene til meklingen

I saken mellom “han” og “hun” startet forberedelsene til mekling på samme måte som alle meklinger hos oss; ved at mekler ringte hver av partene for å legge en plan for saken og svare på spørsmål. Mekler er i denne fasen nøye på å ikke begynne å drøfte selve innholdet i saken, dette skal man vente til med til selve meklingsmøtet.

“Før meklingsmøtet fikk vi god informasjon om prosessen, og det ble gjennomført samtale med mekler før møtet. Det var rask responstid dersom vi hadde ytterligere spørsmål.”

Hun

IMG2

Selve meklingen

På meklingsdagen startet selve meklingen i et fellesmøte. Mekler innledet møtet med kort å gå gjennom reglene for mekling. Mekler brukte også tid på hjelpe partene med å forstå  reglene for økonomisk oppgjør mellom ektefeller. Deretter fikk hun og han ordet for å forklare sitt syn på saken etter tur. Den som snakket fikk holde på ordet uten å bli avbrutt. Etter at begge hadde fått snakke, gikk mekler i gang med å kartlegge saken, for å få en oversikt over hva de var enige om og hva de var uenige om.

 

“Jeg opplevde det som en veldig ryddig prosess. Mekleren som bistod oss var nøytral samtidig som han kunne bistå begge parter med juridiske spørsmål. Møtet ble gjennomført digitalt, og vi ble enige om en avtale som begge kunne godta.”

Hun  

 

I denne saken var det viktig for de tidligere ektefellene å legge trygge rammer for deres felles barn. Ett av barna har en diagnose i autismespekteret og en lett psykisk utviklingshemming. På grunn av behovet for stabilitet for barna, ønsket foreldrene en avtale der felles bolig ble beholdt i ett år fra avtaleinngåelsen. På denne måten ville det ikke bli for mange store omveltninger på en gang.

 

“Dersom vi ikke hadde meklet saken tror jeg det kunne ført til et verre brudd. I verste fall måtte vi ha solgt huset.”

Han

 

Sammen med mekler klarte partene å finne frem til gode løsninger for deres situasjon. Etter at de klarte å bli enige om å beholde huset i ett år, ble de også enige om kostnadsfordelingen mellom dem så lenge de skulle ha huset i eie sammen. Siden det ikke er så lett å forutse hvordan situasjonen er om ett år, ble det avtalt tre ulike alternativer for hva som skulle skje med huset. Ordning rundt gjeld ble også bestemt.

“Det var en positiv opplevelse å delta i mekling. Det hjalp veldig å ha en nøytral tredjepart som kunne bistå oss med å utarbeide en avtale basert på våre ønsker. Mekleren bistod oss med å få en likevektet avtale, samtidig som begges interesser ble ivaretatt.”

Han

Both-Parties-Heard

 

Partene trengte også hjelp til å fordele andre verdier de eide i fellesskap, herunder bilene. På samme måte som ved bolig, ble de enige om å beholde bilene i fellesskap i ett år til.

 

“I utgangspunktet hadde vi tenkt til å håndtere dette selv, men det ble en del frem og tilbake. Vi ønsket å få på plass en skriftlig avtale begge kunne forholde seg til. Det var betryggende å kunne gå til en nøytral tredjepart som bistod oss med å formulere og utarbeide den skriftlige avtalen.”

Hun

 

Skifteavtalen

Her er gjengivelse av deler av skifteavtalen som ble inngått ved mekling:

Skifteavtale

mellom

hun*

og

han*

Bakgrunn

Hun og han inngikk ekteskap x.x.2015 etter forestående samboerskap som ble inngått våren 2009. Ektefellene har to felles barn. 

Ektefellene søkte separasjon x.x.2022. Det er enighet mellom ektefellene at skjæringstidspunktet som settes ved skiftet er x.x.2022. 

Den x.x.2022 ble det avholdt meklingsmøte mellom partene. Meklingsmøtet ble ledet av x mekler, som var oppnevnt som nøytral mekler av MEKLE. 

Under meklingsmøtet ble det inngått endelig avtale om økonomisk oppgjør i forbindelse med skifte av boet. Begge parter var opptatt av at oppgjøret måtte hensynta barna og sikre stabilitet for familien. Det eldste barnet på y år har en uspesifisert diagnose innen autismespekteret og en lett psykisk utviklingshemning, og har derfor et særlig behov for trygge, forutsigbare rammer i livet sitt. 

Avtale inngått

1. Felles bolig i y.y.

Partene er enige om å vente ett år med salget av felles bolig i y.y. gnr. z bnr. æ. Bakgrunnen for at salget ikke gjennomføres nå er av hensyn til barna og for å sikre stabilitet for familien. Ved salget av felles bolig om ett år skal partene dele nettoverdien, dvs. salgssummen minus omkostninger og påheftet gjeld, 50/50.

Alternativet til å selge boligen om ett år er at han kjøper ut hun. I et slikt scenario skal det innhentes to verdivurderinger av boligen og beregnes et gjennomsnitt av disse. Partene skal dekke kostnadene til verdivurderingene 50/50. 

Et tredje alternativ er at partene blir enige om en sum seg imellom som han kjøper ut hun av boligen for.

Boligen har i dag en påheftet gjeld på ca. kr 4 059 628. Han skal betjene lånet som er påheftet boligen frem til salget neste år. For det tilfellet at han ikke er i stand til å betjene lånet før den tid, er partene enige om at boligen skal selges på det åpne markedet. Partene er enige om å utvise hverandre fleksibilitet dersom han havner i sistnevnte situasjon.

Beslutningen om hva som skal skje med felles bolig skal tas innen 1.7. 2023

2. Biler 

Partene er enige om at hun skal beholde Skoda Octavia xx-modell, reg. nr. YY00000, i ett år. Bilen har per i dag ingen heftelser. 

Nissan Leaf xx-modell, reg. nr. YY11111, skal beholdes av han i ett år. Bilen har i dag en påheftet gjeld på ca. kr 79 370. 

Partene er enige om å dele drifts- og lånekostnader for bilene 50/50 i ett år. Det er enighet mellom partene om at drivstoff-kostnader ikke inngår driftskostnader. Drivstoff-kostnader dekkes derfor av den enkelte. Bilene skal legges ut for salg innen 01.07.2023. Plikten til å dekke forannevnte kostnader opphører ved salget av bilene. Nettoverdien for bilene, dvs. salgssummen for bilene fratrukket eventuell gjeld, skal deles 50/50 mellom partene. 

3. Oppgjør ved salget av felles bolig (punkt 1) 

Ved salget av felles bolig, omtalt i punkt 1, skal hun betale differansen mellom det han har betalt av kostnader tilknyttet felles bolig (lån, renter, eiendomsskatt, veiavgift, strøm, renovasjon og vann- og kloakk), og det hun selv har betalt i husleie og strøm i løpet av året. Eksempelvis dersom han har betalt kr 50 000 i kostnader tilknyttet boligen og hun har betalt kr 30 000 i husleie og strøm, skal han kompenseres med kr 20 000.

 

[Øvrig deler av avtalen er utelatt her.]

 

Mekling gjør det mulig med gode tilpasninger

Som denne saken illustrerer, gir mekling gode muligheter for å komme til løsninger som passer for akkurat dere. Ta kontakt direkte med oss på telefon 22 44 41 00, eller meld sak uforpliktende nedenfor:

 

Vebjørn Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Vebjørn har bakgrunn som dommerfullmektig og er en rutinert mekler innenfor alt fra familiesaker til kommersielle tvister. Han har også erfaring som forretningsadvokat hvor han jobbet med tvisteløsning innenfor eiendom og entreprise. Han er sertifisert som mekler.
Sigrid 1

Sigrid Frogner Larsen

Sigrid har erfaring som rettsmekler fra sin periode som dommerfullmektig. Hun har lang erfaring med forhandlinger og konflikthåndtering både som sivil advokat og politiadvokat. Sigrid har et godt grep om det juridiske og hun er en god lytter.
Christopher Olsson Lønes

Christopher Olsson Lønes

Christopher er en godt skolert mekler som brenner for meklingsfaget. Han har vunnet flere prestisjefylte meklings-konkurranser, og er også en erfaren kurs og foredragsholder innen forhandlingsteknikker og mekling. Han er sertifisert som mekler.